โครงร่างวิทยานิพนธ์

Admin 2018-08-06 4760

โครงรางวิทยานิพนธ์

1. คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ทั้งปริญญาโทและปริญญาเอก ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน ซึ่งมี 2 ลักษณะคือ

     1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทำหน้าที่คณะกรรมการบริหารสอบโครงร่างฯ

     1.2 คณะกรรมการสอบโครงร่างฯ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นคณะ คณะกรรมการสอบโครงร่างฯ เล่มหนึ่งเล่มใดโดยเฉพาะ

2. ระยะเวลาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์

   โครงร่างวิทยานิพนธ์ + ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา + คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารคณะ ภายในกำหนดเวลา ดังนี้

   ปริญญาโท ภายใน 2 ปี

   ปริญญาเอก ภายใน 3 ปี ยกเว้นหลักสูตรแบบต่อเนื่อง นิสิตในหลักสูตรปริญญาเอกจะสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนสอบวิทยานิพนธ์

     *** กรณีที่มีเหตุอันจำเป็นและสมควร คณะกรรมการบริหารคณะ อาจขยายกำหนดเวลาต่อออกไปอีก 1 ภาคการศึกษาได้


 3. การขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิตสหสาขาวิชา  

     3.1 คู่มือสำหรับคณะกรรมการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์

     3.2 คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่

     3.3 คู่มือการใช้สำหรับนิสิต

4. ประกาศวันสุดท้ายของการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิตสหสาขาวิชา 
   คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม