ประกันคุณภาพองค์กร

Admin 2018-08-07 542

ประกันคุณภาพองค์กร

ปรัชญา
มุ่งมั่นสู่สถาบันการศึกษาที่มีมาตรฐานในการบริหารจัดการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสหสาขาวิชา และส่งเสริมสนับสนุน บัณฑิตศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล
ปณิธาน
บัณฑิตวิทยาลัยยึดตามปณิธานของมหาวิทยาลัยคือ บุกเบิก แสวงหา ทะนุบำรุง สนับสนุน และส่งเสริมบัณฑิตใหเป็นผู้เพียบพร้อมด้วย สติ ปัญญา และคุณธรรม
นโยบายคุณภาพ
มุ่งดำเนินงานด้านการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีการทำงานอย่างเป็นระบบ ตอบสนองความต้องการ ของผู้รับบริการ ครอบคลุมทั้งการกำกับ สนับสนุน และการตรวจสอบ รวมทั้ง นำผลการดำเนินงานมาเป็น ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์
  • ร่วมมือกับภาควิชา/คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ในการจัดหลักสูตรสหสาขาวิชาที่ทันสมัย ตรงกับความต้องการของสังคมและพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นสหสาขาวิชา
  • ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและองค์กรอื่นเพื่อพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพบัณฑิตและสร้างองค์ความรู้
  • ส่งเสริมสนับสนุนและจัดการให้บัณฑิตศึกษาเป็นแกนหลักในการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยวิจัย
  • สร้างรูปแบบหลักสูตรใหม่ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร
  • แสวงหากระบวนการต่างๆ ที่สนับสนุนความเป็นเลิศของหลักสูตรและปรับปรุงระเบียบข้อบังคับให้มีความคล่องตัวและเอื้อต่อการพัฒนากิจการบัณฑิตศึกษามากขึ้น
วิสัยทัศน์ / Vision
บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ประสานงานและผลักดันการพัฒนาคุณภาพนิสิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้มีมาตรฐานเดียวกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในโลก และเป็นผู้นำในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสหสาขาวิชา
พันธะกิจ / Mission
  • ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตให้มีความสามารถในการวิจัยและสร้างความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติหรือที่เป็นประโยชน์ในระดับชาติ
  • ยกระดับมาตรฐานการศึกษาและคุณภาพหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
  • จัดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสหสาขาวิชาที่เหมาะสมกับยุคสมัย เพื่อสร้างองค์ความรู้อันเป็นที่ต้องการของประเทศโดยการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงสร้างเชิงระบบรองรับการทำงานร่วมกันของคณาจารย์จากส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
  • สร้างองค์กรที่มีสมรรถนะสูงทั้งในด้านการให้บริการและเป็นแหล่งสารสนเทศด้านบัณฑิตศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาให้กับมหาวิทยาลัย