รศ.ดร.ธรรมนูญ หนูจักร

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รศ.ดร. พัชณิตา ธรรมยงค์กิจ

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รศ.ดร. สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผศ.ดร. เอมอร ใจเก่งกิจ

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผศ.ดร.สถาพร งามอุโฆษ

ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย