การเผยแพร่ผลงาน

Admin 2018-12-19 3636

1.  เกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์

2. ลักษณะของสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่นิสิตสามารถนำผลงานวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ได้ (มติกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย)

    คณะกรรมการประจำคณะเป็นผู้กำหนดกรอบของสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่นิสิตสามารถนำผลงานวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ได้ เนื่องจากแต่ละกลุ่มสาขาวิชามีปริมาณและข้อจำกัดของสิ่งพิมพ์ทางวิชาการแตกต่างกัน การกำหนดกรอบของสิ่งพิมพ์ทางวิชาการให้เหมือนกันทุกกลุ่มสาขาวิชา อาจทำให้บางกลุ่มสาขาวิชาไม่อาจปฏิบัติได้

คำถามที่ถามบ่อย
 : "นิสิตปริญญาโทได้รับ "การตอบรับ" ให้ไปเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการจะสามารถสำเร็จการศึกษาได้หรือไม่"

คำตอบ :  "ไม่ได้" เนื่องจากข้อบังคับฯ พ.ศ. 2551 กำหนดไว้ว่า “บทความวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์”


3.  รายชื่อวารสารวิชาการและฐานข้อมูลที่ยอมรับ

      CU Grad Endorsed Journals วารสารที่ยอมรับโดยบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย 


4.  แบบรายงานการเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าอิสระของนิสิตปริญญามหาบัณฑิต แผน ข.

    กรอกข้อมููล แบบรายงานการเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าอิสระของนิสิตปริญญามหาบัณฑิต แผน ข.