ระบบการรับสมัคร (เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา)

Admin 2018-10-29 9387

เข้าสู่ระบบรับสมัคร ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

แบบสำรวจภาควิชา
        1.1 ตัวอย่างรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

1.2 ตรวจสอบรหัสหลักสูตรที่เปิดรับในปีการศึกษา 2561*

1.3กำหนดการเปิดรับสมัครเข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2562

1.4 เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ(รับเข้า) /ประกาศเกณฑ์ภาษาอังกฤษ*

1.5 คู่มือการใช้งานระบบรับสมัคร*

1.6การจัดส่งผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อออกรหัสประจำตัวนิสิตใหม่*

1.7บันทึกการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสำหรับผู้สมัครชาวต่างชาติ*

1.8 การเทียบแต้มเฉลี่ยสะสมจากระบบอื่นเป็นระบบแต้มสูงสุด 4.00*

1.9 ตัวอย่างแบบฟอร์ม บ.21*

1.10ตารางรับสมัคร Cu-TEP ของศูนย์ทดสอบ ปีการศึกษา2562*

1.11ประกาศหลักสูตรที่เปิดเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง*