นางสิริลักษณ์ ยอดแสง

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นางนันทวัน ปิดทอง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
นายกรัณย์กร กำแพงทอง
นายชีวิน ตินนังวัฒนะ
นางสาวกนิษฐกา คงคะชา
นางจารุวรรณ สังฆรักษ์
น.ส.มีนารัตน์ อัศวบุญญาเดช
นางสาวโสลัดดา ชัชวาลวิจิตร
นางอภิชนา ชิตณรงค์
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
นางกิ่งแก้ว อุยามโฆษ
นายธนา วิเศษศักดิ์วิชัย
นางสาวพรรณิกา วิสุทิยา
นางสาววรานันท์ อัศวลาภสกุล
นายสมควร กำแพงทอง
นางสาวสุภาวดี เหมือนคต
นางสาวนวลเพ็ญ คงเพชรศักดิ์
นางสาวนุสรา มะลาไวย์
นางฐิติกาญจน์ คงแสง
นางรำพึง ทองมณี
นางสาวสุนันทา ฉัตรไทยวัฒนา
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
นายศรายุธ ศรีสุข
นางสาวอรวรรณ มัทธวสูตร