สาขา : การจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร : ภาคต้น : กุมภาพันธ์ - เมษายน ภาคปลาย : กันยายน - ธันวาคม
หลักสูตรที่เปิดสอน
ในเวลา นอกเวลา ต่อเนื่อง Join Degree Double Degree รายละเอียด
ปกติ นานาชาติ นอกเวลา นานาชาติ
ปริญญาโท Detail
ปริญญาเอก

ติดต่อ : หลักสูตรสหสาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา ชั้น 14

อีเมลล์ : inter_53@hotmail.com

เว้บไซต์ : http://www.rdm.grad.chula.ac.th/

Facebook : https://www.facebook.com/ChulaRDM

เบอร์โทร : 02-218-3528

สาขา : การจัดการทางวัฒนธรรม (สหสาขาวิชา) คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร :
หลักสูตรที่เปิดสอน
ในเวลา นอกเวลา ต่อเนื่อง Join Degree Double Degree รายละเอียด
ปกติ นานาชาติ นอกเวลา นานาชาติ
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ติดต่อ : ชั้น 14 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา E-mail : macmthai@hotmail.com, macm_inter@hotmail.com

อีเมลล์ :

เว้บไซต์ : http://www.macm.grad.chula.ac.th

Facebook :

เบอร์โทร : 02-218-3215-6 โทรสาร : 02-218-3216

สาขา : การจัดการทางวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) / (สหสาขาวิชา) คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร :
หลักสูตรที่เปิดสอน
ในเวลา นอกเวลา ต่อเนื่อง Join Degree Double Degree รายละเอียด
ปกติ นานาชาติ นอกเวลา นานาชาติ
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ติดต่อ : ชั้น 14 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา

อีเมลล์ :

เว้บไซต์ : www.macm.grad.chula.ac.th

Facebook :

เบอร์โทร : 02-218-3215-6 โทรสาร : 02-218-3216

สาขา : การจัดการสารอันตรายและสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ)/ (สหสาขาวิชา) คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร :
หลักสูตรที่เปิดสอน
ในเวลา นอกเวลา ต่อเนื่อง Join Degree Double Degree รายละเอียด
ปกติ นานาชาติ นอกเวลา นานาชาติ
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ติดต่อ : อาคารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 9 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 10330 E-mail : pamornrath.w@chula.ac.th, walanya.k@chula.ac.th

อีเมลล์ :

เว้บไซต์ : www.hsm.chula.ac.th

Facebook :

เบอร์โทร : 02-218-4162 โทรสาร : 02-219-1761

สาขา : การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (นานาชาติ/สหสาขาวิชา) คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร : ภาคต้น : กุมภาพันธ์ - เมษายน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ในเวลา นอกเวลา ต่อเนื่อง Join Degree Double Degree รายละเอียด
ปกติ นานาชาติ นอกเวลา นานาชาติ
ปริญญาโท
ปริญญาเอก Detail

ติดต่อ : สำนักงานหลักสูตรสหสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ชั้น 15 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10330

อีเมลล์ : culogistics@hotmail.com

เว้บไซต์ : http://www.logistics.grad.chula.ac.th/th/

Facebook : http://www.logistics.grad.chula.ac.th/th/#

เบอร์โทร : 02-218-3113-14, 02-251-2354 (Fax)

สาขา : การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (สหสาขาวิชา) คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร : ภาคต้น : กุมภาพันธ์ - เมษายน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ในเวลา นอกเวลา ต่อเนื่อง Join Degree Double Degree รายละเอียด
ปกติ นานาชาติ นอกเวลา นานาชาติ
ปริญญาโท Detail
ปริญญาเอก

ติดต่อ : สำนักงานหลักสูตรสหสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ชั้น 15 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

อีเมลล์ : culogistics@hotmail.com

เว้บไซต์ : www.logistics.grad.chula.ac.th

Facebook : http://www.logistics.grad.chula.ac.th/en/#

เบอร์โทร : 02-218-3113-4 โทรสาร : 02-251-2354

สาขา : การบริหารกิจการทางทะเล (สหสาขาวิชา) คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร :
หลักสูตรที่เปิดสอน
ในเวลา นอกเวลา ต่อเนื่อง Join Degree Double Degree รายละเอียด
ปกติ นานาชาติ นอกเวลา นานาชาติ
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ติดต่อ : ชั้น 14 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา

อีเมลล์ :

เว้บไซต์ :

Facebook :

เบอร์โทร : 0-2218-3964

สาขา : จุลชีววิทยาทางการแพทย์ (สหสาขาวิชา) คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร : ภาคต้น : กุมภาพันธ์ - เมษายน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ในเวลา นอกเวลา ต่อเนื่อง Join Degree Double Degree รายละเอียด
ปกติ นานาชาติ นอกเวลา นานาชาติ
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ติดต่อ : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ (สหสาขาวิชา/นานาชาติ) บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1873 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ อาคาร อปร ชั้น 14 ห้อง 1418 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

อีเมลล์ : grad.medmicro@gmail.com

เว้บไซต์ : http://www.medmicro.grad.chula.ac.th/

Facebook : MedicalMicrobiologyInterdisciplinaryProgram

เบอร์โทร : 02-256-3669, 02-256-4132, 02-256-4474 ต่อ 114

สาขา : ชีวสารสนเทศศาสตร์และชีววิทยาทางคอมพิวเตอร์ (สหสาขาวิชา) คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร : ภาคต้น : กุมภาพันธ์ - เมษายน ภาคปลาย : กันยายน - ธันวาคม
หลักสูตรที่เปิดสอน
ในเวลา นอกเวลา ต่อเนื่อง Join Degree Double Degree รายละเอียด
ปกติ นานาชาติ นอกเวลา นานาชาติ
ปริญญาโท
ปริญญาเอก Detail

ติดต่อ : หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศศาสตร์และชีววิทยาเชิงคอมพิวเตอร์ (สหสาขาวิชา) ชั้น 17 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

อีเมลล์ : Suwaree.R@Chula.ac.th

เว้บไซต์ : http://www.bioinfo.sc.chula.ac.th

Facebook :

เบอร์โทร : (+66) 02 218 7661, Fax (+66) 02 218 7662

สาขา : ทันตชีววัสดุศาสตร์ คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร :
หลักสูตรที่เปิดสอน
ในเวลา นอกเวลา ต่อเนื่อง Join Degree Double Degree รายละเอียด
ปกติ นานาชาติ นอกเวลา นานาชาติ
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ติดต่อ : ห้อง 816 ชั้น 8 อ.เฉลิมนวมราช 80 คณะทันตแพทยศาสตร์

อีเมลล์ :

เว้บไซต์ :

Facebook :

เบอร์โทร : 02-218-9015,085-1125997 โทรสาร : 02-218-8899

สาขา : ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม (สหสาขาวิชา) คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร :
หลักสูตรที่เปิดสอน
ในเวลา นอกเวลา ต่อเนื่อง Join Degree Double Degree รายละเอียด
ปกติ นานาชาติ นอกเวลา นานาชาติ
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ติดต่อ : เลขที่ 1405-1409 ชั้น 14 อาคารจามจุรีสแควร์

อีเมลล์ :

เว้บไซต์ : http://www.tip.grad.chula.ac.th

Facebook :

เบอร์โทร : 02-657-6334, 081-143-3633

สาขา : พัฒนามนุษย์และสังคม (สหสาขาวิชา) คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร :
หลักสูตรที่เปิดสอน
ในเวลา นอกเวลา ต่อเนื่อง Join Degree Double Degree รายละเอียด
ปกติ นานาชาติ นอกเวลา นานาชาติ
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ติดต่อ : ห้อง 405 ชั้น 5 อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ (ติดกับคณะรัฐศาสตร์)

อีเมลล์ :

เว้บไซต์ :

Facebook :

เบอร์โทร : 02-218-7327 โทรสาร : 02-215-5523

สาขา : ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ (นานาชาติ)/(สหสาขาวิชา) คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร :
หลักสูตรที่เปิดสอน
ในเวลา นอกเวลา ต่อเนื่อง Join Degree Double Degree รายละเอียด
ปกติ นานาชาติ นอกเวลา นานาชาติ
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ติดต่อ : ห้อง 1327 ชั้น 13 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ E-mail : eil.office@gmail.com

อีเมลล์ :

เว้บไซต์ :

Facebook :

เบอร์โทร : 02-218-4658, 02-218-4660

สาขา : ยุโรปศึกษา (นานาชาติ) / (หลักสูตรสหสาขาวิชา) คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร :
หลักสูตรที่เปิดสอน
ในเวลา นอกเวลา ต่อเนื่อง Join Degree Double Degree รายละเอียด
ปกติ นานาชาติ นอกเวลา นานาชาติ
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ติดต่อ : อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา ชั้น 16 E-mail : maeus@chula.ac.th, mamjira@hotmail.com, teerada.wo@chula.ac.th

อีเมลล์ :

เว้บไซต์ : www.maeus.grad.chula.ac.th

Facebook :

เบอร์โทร : 02-218-3924-5 โทรสาร : 02-218-3907

สาขา : วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี (นานาชาติ)/(สหสาขาวิชา) คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร :
หลักสูตรที่เปิดสอน
ในเวลา นอกเวลา ต่อเนื่อง Join Degree Double Degree รายละเอียด
ปกติ นานาชาติ นอกเวลา นานาชาติ
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ติดต่อ : ห้อง 1106 ชั้น 11 อาคารสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ

อีเมลล์ :

เว้บไซต์ : http://www.nanosci.grad.chula.ac.th

Facebook :

เบอร์โทร : 02-218-4231

สาขา : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (สหสาขาวิชา) คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร :
หลักสูตรที่เปิดสอน
ในเวลา นอกเวลา ต่อเนื่อง Join Degree Double Degree รายละเอียด
ปกติ นานาชาติ นอกเวลา นานาชาติ
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ติดต่อ : ห้อง 1706/1 ชั้น 17 อาคารมหามกุฎ คณะวิทยาศาสตร์ E-mail : kateganok.s@chula.ac.th

อีเมลล์ :

เว้บไซต์ :

Facebook :

เบอร์โทร : 02-218-7666 โทรสาร : 02-218-7667

สาขา : สรีรวิทยา (สหสาขาวิชา) คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร :
หลักสูตรที่เปิดสอน
ในเวลา นอกเวลา ต่อเนื่อง Join Degree Double Degree รายละเอียด
ปกติ นานาชาติ นอกเวลา นานาชาติ
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ติดต่อ : ภาควิชาสรีรวิทยา ห้อง 1052/1 ชั้น 10 อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ E-mail : je2511@hotmail.com

อีเมลล์ :

เว้บไซต์ : -

Facebook :

เบอร์โทร : 02-252-7854 ต่อ 2823

สาขา : สิ่งแวดล้อม การพัฒนาและความยั่งยืน (นานาชาติ)/(สหสาขาวิชา) คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร :
หลักสูตรที่เปิดสอน
ในเวลา นอกเวลา ต่อเนื่อง Join Degree Double Degree รายละเอียด
ปกติ นานาชาติ นอกเวลา นานาชาติ
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ติดต่อ : ห้อง 218 ชั้น 2 อาคารสถาบัน 2 สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม

อีเมลล์ :

เว้บไซต์ : http://www.eds.grad.chula.ac.th/

Facebook :

เบอร์โทร : 02-218-8132-3 โทรสาร : 02-218-8133

สาขา : เกาหลีศึกษา (นานาชาติ)/(สหสาขาวิชา) คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร :
หลักสูตรที่เปิดสอน
ในเวลา นอกเวลา ต่อเนื่อง Join Degree Double Degree รายละเอียด
ปกติ นานาชาติ นอกเวลา นานาชาติ
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ติดต่อ : อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา ชั้น 14 E-mail : pang_jonsen@hotmail.com

อีเมลล์ :

เว้บไซต์ : http://www.koreanstudiescu.com/

Facebook :

เบอร์โทร : 02-218-3960

สาขา : เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน (สหสาขาวิชา) คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร :
หลักสูตรที่เปิดสอน
ในเวลา นอกเวลา ต่อเนื่อง Join Degree Double Degree รายละเอียด
ปกติ นานาชาติ นอกเวลา นานาชาติ
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ติดต่อ : อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา ชั้น 14 E-mail : etmchula@yahoo.com, orapin.s@chula.ac.th

อีเมลล์ :

เว้บไซต์ : www.etm.grad.chula.ac.th

Facebook :

เบอร์โทร : 02-218-3112

สาขา : เภสัชวิทยา (สหสาขาวิชา) คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร : ภาคต้น : กุมภาพันธ์ - เมษายน ภาคปลาย : กันยายน - ธันวาคม
หลักสูตรที่เปิดสอน
ในเวลา นอกเวลา ต่อเนื่อง Join Degree Double Degree รายละเอียด
ปกติ นานาชาติ นอกเวลา นานาชาติ
ปริญญาโท Detail
ปริญญาเอก Detail

ติดต่อ : ภาควิชาเภสัชวิทยา ชั้น 10 อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ E-mail : sureejmk@yahoo.com, waraphorn.m@hotmail.com

อีเมลล์ :

เว้บไซต์ :

Facebook : https://www.facebook.com/pharmacology.CU

เบอร์โทร : 02-251-1965, 02-256-4481 Fax: 02-251-1965

สาขา : เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (นานาชาติ) คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร :
หลักสูตรที่เปิดสอน
ในเวลา นอกเวลา ต่อเนื่อง Join Degree Double Degree รายละเอียด
ปกติ นานาชาติ นอกเวลา นานาชาติ
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ติดต่อ : อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา ชั้น 15 E-mail : seachula@gmail.com

อีเมลล์ :

เว้บไซต์ : www.seachula.com

Facebook :

เบอร์โทร : 02-218-3104-5