*รายชื่อทุนภาษาอังกฤษ
จำนวนทุน จำนวนเงินที่จัดสรร (ทุนละ/บาท) กำหนดวันรับสมัคร(โดยประมาณ)
ป. เอก ป. โท ป. เอก ป. โท ภาคต้น ภาคปลาย
1. : ทุน 90 ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0 ทุน 0 ทุน งานวิจัยที่ใช้สารเคมี 80,000 - 250,000 งานวิจัยที่ไม่ใช้สารเคมี 40,000 - 150,000 งานวิจัยที่ใช้สารเคมี 40,000 - 150,000 งานวิจัยที่ไม่ใช้สารเคมี 20,000 - 80,000 ครั้งที่ 1 : (1-31 ก.ค.62)
ครั้งที่ 2 : (15 พย - 17 ธ.ค. 62)
ครั้งที่ 3 : (2 - 30 เม.ย. 63)
2. : ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิต
0 ทุน 0 ทุน 1.งานวิจัยที่ใช้วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี ไม่เกิน 90,000 2.งานวิจัยอื่นๆ ที่ไม่ใช้สารเคมี ไม่เกิน 50,000 1.งานวิจัยที่ใช้วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี ไม่เกิน 50,000 2.งานวิจัยอื่นๆ ที่ไม่ใช้สารเคมี ไม่เกิน 30,000 ครั้งที่ 1 : (1-31 ก.ค.62) ครั้งที่ 2 : (15 พย - 17 ธ.ค. 62)
ครั้งที่ 3 : (2 - 30 เม.ย. 62)
3. : ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ของโครงการ “จุฬาฯ พอเพียง”
5 ทุน 10 ทุน ตามเกณฑ์ที่สนับสนุน ตามเกณฑ์ที่สนับสนุน 3-30 มิ.ย. 60
3-31 ม.ค. 61
4. : ทุนสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาเอกและโทไปทำวิจัยในต่างประเทศ
10 ทุน 10 ทุน ไม่เกิน 300,000 บาท ไม่เกิน 300,000 บาท ตลอดปี ตลอดปี
5. : ทุนสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตไปเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ
200 ทุน 200 ทุน ไม่เกิน 60,000 บาท ไม่เกิน 40,000 ตลอดปี ตลอดปี
6. : ทุนสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาเอกและโทเสนอผลงานวิชาการในประเทศ
40 ทุน 40 ทุน ไม่เกิน 20,000 บาท ไม่เกิน 20,000 บาท ตลอดปี ตลอดปี
7. : ทุนการสนับสนุนผลงานวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิจัย หลังปริญญาเอก ที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ
100 ทุน 100 ทุน ป.เอก/หลัง ป.เอก 60,000 บาท ป.โท/ป.บัณฑิต/ป.บัณฑิตชั้นสูง 40,000 บาท ตลอดปี ตลอดปี
8. : ทุนโครงการหลังป.เอก
100 ทุน 0 ทุน เงินเดือน 40,000-57,250/เดือน (12 เดือน) - รอบที่ 1 : 1 - 31 ก.ค. 62
รอบที่ 2 : 3 ก.ย.- 24 ต.ค. 62
รอบที่ 3 : 3 ธ.ค. 62 - 22 ม.ค. 63
รอบที่ 4 : 2 มี.ค. - 22 เม.ย. 63
9. : ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
0 ทุน 0 ทุน - - - -

* ค่าเล่าเรียน หมายถึง ค่าเล่าเรียนในอัตรานิสิตชาวไทย ไม่รวมค่าธรรมเนียมพิเศษ

** ค่าเล่าเรียน หมายถึง ค่าเล่าเรียนในอัตรานิสิตชาวไทย ไม่รวมค่าธรรมเนียมพิเศษ