การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

Admin 2018-12-18 4461

แนวปฏิบัติการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

บัณฑิตวิทยาลัย กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 ไว้ดังนี้

1. การส่งวิทยานิพนธ์ล่าช้ากว่ากำหนด
นิสิตต้องส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้บัณฑิตวิทยาลัย ภายในเวลา 16.00 น. ของวันสุดท้ายของการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นิสิตที่ไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ ภายในเวลาดังกล่าวข้างต้นจะต้องชำระค่าปรับสำหรับการส่งวิทยานิพนธ์ล่าช้า จำนวน 3,000 บาท (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ เรื่อง การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

2. จำนวนเล่มของวิทยานิพนธ์
บัณฑิตวิทยาลัยจะรับวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 1 เล่ม(นิสิตไม่ต้องเข้าเล่ม) และต้องชำระค่าทำปก 200 บาท

3. การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
นิสิตทุกคนจะต้องส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ทางออนไลน์ควบคู่กับการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ด้วยเอกสาร และชำระค่าปกวิทยานิพนธ์ตามปกติรายละเอียดแนวปฏิบัติการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

-      สำหรับนิสิตที่ใช้ระบบ CU E-THESIS


4. หน้าอนุมัติของนิสิตหลักสูตรสหสาขาวิชา ที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
นิสิตหลักสูตรสหสาขาวิชา บัณฑิตวิทยาลัย ที่จะส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ต้องส่งหน้าอนุมัติที่มีคณะกรรมการสอบลงนามเรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หลักสูตรสหสาขาวิชาเพื่อเสนอให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนาม ก่อนที่จะดำเนินการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

5. การส่งวิทยานิพนธ์โดยที่หน้าอนุมัติหรือหน้าบทคัดย่อ ขาดลายเซ็นคณะกรรมการสอบ วิทยานิพนธ์
กรณีหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์หรือหน้าบทคัดย่อขาดลายเซ็นของคณะกรรมการสอบหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้นิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ภายในวันสุดท้ายของการส่งวิทยานิพนธ์ และแนบบันทึกข้อความขอเลื่อนส่งหน้าอนุมัติ/หน้าบทคัดย่อ พร้อมชี้แจงเหตุผลและระบุวันที่สามารถส่งเอกสารดังกล่าวได้ โดยให้ประธานคณะกรรมการสอบลงนาม

6. การตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ออนไลน์ จากโปรแกรม Turnitin (เฉพาะนิสิตที่เขียนวิทยานิพนธ์ด้วยภาษาอังกฤษ)
นิสิตที่ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จะต้องผ่านการตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ออนไลน์ จากโปรแกรม Turnitin และให้แนบรายงานผลการตรวจสอบ Originality Report ในระบบ CU e-Thesis พร้อมกับการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ด้วย โปรแกรม Turnitin

Turnitin   Accounts 
Guide : 
for Instructor ThaiEng + for Student ThaiEng
Clip :
Instructor guide to RegisterAdd A ClassView Report & Student guide to RegisterSubmit Paper 
VDO : turnitin training (use  Username & Password on CUNET to login)

รายชื่อนิสิตที่ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
http://thesis.grad.chula.ac.th/submitted.php

** นิสิตที่ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์แล้ว จะต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 จึงจะสำเร็จการศึกษาได้