รับสมัครทุนโครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Admin 2018-12-20 721
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครทุนโครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นทุนที่มีความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อร่วมกันผลิตบัณฑิตด้านการวิจัยในสายวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงในสาขาวิชาที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ โดยโครงการฯ สนับสนุนทุนการศึกษาและทุนวิจัยให้กับนิสิตในระดับปริญญาเอก ขอเชิญชวนคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นักวิจัย สวทช. ที่สนใจยื่นใบสมัครเพื่อรับการพิจารณาโครงการวิจัย สามารถยื่นใบสมัครได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 15 มกราคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กลุ่มภารกิจสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย โทรศัพท์ 02-218-3502-3  อีเมล์ : fund.grad@gmail.com

ดาวน์โหลด โครงการฯ และ ใบสมัคร

เอกสารแนบ :