ข้อบังคับฯ และระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Admin 2018-11-07 6089

ระเบียบ / ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

• ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

• ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

• ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการสอบในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

• ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

• ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาในหลักสูตรข้ามสถาบัน พ.ศ.2560

• ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง สิงหาคม 2559)

• สรุปข้อบังคับจุฬา ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2551

--------------------------------------------------------

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรักษาสถานภาพของนิสิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตและนิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2553

• ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรักษาสถานภาพของนิสิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต และนิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต ที่ไม่สามารถเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือผลงานการค้นคว้าอิสระได้ทันภายในระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด พ.ศ. 2553

• ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การขอขยายเวลาการศึกษาเพื่อรอตีพิมพ์ผลงานวิจัยของนิสิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2559

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ และรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา


เอกสารแนบ :