หลักสูตรสหสาขาวิชา ผู้อำนวยการหลักสูตร
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ชีวเวชศาสตร์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร
ทันตชีววัสดุศาสตร์ ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.พสุธา ธัญญะกิจไพศาล
จุลชีววิทยาทางการแพทย์ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ดร.ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์
เภสัชวิทยา รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.สุรีย์ เจียรณ์มงคล
สรีรวิทยา รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.ธงชัย สุขเศวต
กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
การจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรพันธ์ จินตนาภักดี
การจัดการสารอันตรายและสิ่งแวดล้อม รองศาสตราจารย์ ดร.เอกวัลย์ ลือพร้อมชัย
ชีวสารสนเทศศาสตร์และชีววิทยาเชิงคอมพิวเตอร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ บัวบูชา
เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ ศรีเจริญชัยกุล
วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย พาราสุข
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรรศนีย์ พฤกษาสิทธิ์
กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
การจัดการทางวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ชาติประเสริฐ
เกาหลีศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.พุทธกาล รัชธร
พัฒนามนุษย์และสังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุ่นเรือน เล็กน้อย
ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภัสรา ชินวรรโณ
ยุโรปศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.มนธิรา ราโท
กลุ่มข้ามศาสตร์
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล
การบริหารกิจการทางทะเล รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ โศจิศุภร
ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.นงนุช เหมืองสิน
สิ่งแวดล้อม การพัฒนา และความยั่งยืน รองศาสตราจารย์ ดร.ดาวัลย์ วิวรรธนะเดช