ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557  เวลา 09.12 น.

คำแนะนำการอ้างอิงในวิทยานิพนธ์
 
examples คำแนะนำ รายการอ้างอิง

คำแนะนำการอ้างอิงในเนื้อหาวิทยานิพนธ์

คำแนะนำในการพิมพ์รายการอ้างอิงท้ายเล่ม

Examples References

examples Guidelines for in-text citations in Thesis

examples Suggestions for Conducting a Bibliography List

อ้างอิงแบบนามปี (รูปแบบที่ 1 : ปีพิมพ์อยู่ท้ายรายการ)
References (Author-date Style Format 1 :
The year of publication appears at the end of a Citation)
อ้างอิงแบบนามปี (รูปแบบที่ 2 : ปีพิมพ์ตามหลังชื่อผู้แต่ง)
References (Author-date Style Format 2 :
The year of publication appears after the author's name)
Download (.doc)
อ้างอิงแบบตัวเลข (รูปแบบที่ 1 : ปีพิมพ์อยู่ท้ายรายการ)
References (Numerical Identification Style Format 1 :
The year of publication appears at the end of a Citation)
Download (.doc)
อ้างอิงแบบตัวเลข (รูปแบบที่ 2 : ปีพิมพ์ตามหลังชื่อผู้แต่ง)
References (Numerical Identification Style Format 2 :
The year of publication appears after the author's name)
Download (.doc)
Download รวมไฟล์ทั้งหมด (All File .Zip)
 
Template สหสาขาวิชา
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตประทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 0-22183501, แฟกซ์ 0-22183522, E-mail address : grad@chula.ac.th