ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันอังคารที่ 8 กรกฏาคม 2557    เวลา 12.40 น.


Guide :
for Instructor Thai, Eng + for Student Thai, Eng
Clip :
Instructor guide to Register, Add A Class, View Report & Student guide to Register, Submit Paper
VDO :
 turnitin training (use  Username & Password on CUNET to login)


แบบฟอร์มต่างๆ
 
 
 •   ขอออกหนังสือเชิญคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
        (สำหรับนิสิตสหสาขาวิชา) Ms-Word File
 •   Thesis Final Oral Defense
 • top
 •   แบบรายงานการเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าอิสระของนิสิตระดับมหาบัณฑิต [แผน ข]  
        โดยการกรอกข้อมูลเข้าระบบ พร้อมอัพโหลดบทความและเอกสารการตอบรับ เพื่อพิมพ์แบบรายงานฯ

 •   คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ภาษาไทย

 • Ms-Word  คู่มือพิมพ์ Ms.Word       PDF   คู่มือพิมพ์ PDF

  รูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์ :-
  - ตัวพิมพ์(Fonts) ตัวอักษรสีดำ คมชัด สะดวกแก่การอ่าน และใช้ตัวพิมพ์แบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม
  - กระดาษที่ใช้พิมพ์ ให้ใช้กระดาษขาวไม่มีบรรทัด ขนาดมาตรฐาน A4 หนา 80 แกรม ใช้พิมพ์เพียงหน้าเดียว
  - การเว้นที่ว่างจากขอบกระดาษ(ตั้งค่าหน้ากระดาษ)
  ด้านซ้ายมือและด้านบนให้เว้นห่างจากขอบกระดาษประมาณ 1.5 นิ้ว
  ด้านขวามือและด้านล่างให้เว้นห่างขอบกระดาษประมาณ 1 นิ้ว (การพิมพ์เลขหน้าให้พิมพ์ไว้ที่มุมขวาด้านบนห่างจากขอบกระดาษด้านบนและด้านขวามือประมาณ 1 นิ้ว)  ตัวอย่างการพิมพ์วิทยานิพนธ์ เฉพาะนิสิตที่ใช้โปรแกรม LaTex
  รายการ นิสิตคณะ(Faculty) นิสิตสหสาขาวิชา
  (Graduate School)
  ป.โท(Master) ป.เอก(Doctoral) ป.โท(Master) ป.เอก(Doctoral)
  ปกภาษาไทย (Cover_TH)
  มีภาควิชา
  (with department)
  Download Download - -
  ไม่มีภาควิชา
  (without department)
  Download Download Download Download
  ปกภาษาอังกฤษ (Cover_ENG)
  มีภาควิชา
  (with department)
  Download Download - -
  ไม่มีภาควิชา
  (without department)
  Download Download Download Download
  หน้าอนุมัติภาษาไทย (Approval_TH)
  มี อ.ที่ปรึกษาร่วม
  (with co-advisor)
  Download Download Download Download
  ไม่มี อ.ที่ปรึกษาร่วม
  (without co-advisor)
  Download Download Download Download
  หน้าอนุมัติภาษาอังกฤษ (Approval_ENG)
  มี อ.ที่ปรึกษาร่วม
  (with co-advisor)
  Download Download Download Download
  ไม่มี อ.ที่ปรึกษาร่วม
  (without co-advisor)
  Download Download Download Download
  รายการ นิสิตคณะ(Faculty) นิสิตสหสาขาวิชา
  (Graduate School)
  บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ภาษาไทย (Abstract_TH)
  มีภาควิชา
  (with department)
  Download -
  มีภาควิชา & มี อ.ที่ปรึกษาร่วม
  (with department & co-advisor)
  Download -
  ไม่มีภาควิชา
  (without department)
  Download Download
  ไม่มีภาควิชา & มี อ.ที่ปรึกษาร่วม
  (without department & with co-advisor)
  Download Download
  บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ (Abstract_ENG)
  มีภาควิชา
  (with department)
  Download -
  มีภาควิชา & มี อ.ที่ปรึกษาร่วม
  (with department & co-advisor)
  Download -
  ไม่มีภาควิชา
  (without department)
  Download Download
  ไม่มีภาควิชา + มี อ.ที่ปรึกษาร่วม
  (without department & with co-advisor)
  Download Download
  สารบัญ (Contents)
  ภาษาไทย (Thai) Content-Th 1 Content-Th 2
  ภาษาอังกฤษ (English) Content-En 1 Content-En 2
  อ้างอิงแบบนามปี (รูปแบบที่ 1 : ปีพิมพ์อยู่ท้ายรายการ)
  อ้างอิงแบบนามปี (รูปแบบที่ 2 : ปีพิมพ์ตามหลังชื่อผู้แต่ง)
  อ้างอิงแบบตัวเลข (รูปแบบที่ 1 : ปีพิมพ์อยู่ท้ายรายการ)
  อ้างอิงแบบตัวเลข (รูปแบบที่ 2 : ปีพิมพ์ตามหลังชื่อผู้แต่ง)
  examples คำแนะนำในการพิมพ์รายการอ้างอิง

            ตัวอย่างในการพิมพ์การอ้างอิงในเนื้อหาวิทยานิพนธ์

            ตัวอย่างในการพิมพ์รายการอ้างอิงท้ายเล่ม

  References (Author-date Style Format 1 :
  The year of publication appears at the end of a Citation)
  References (Author-date Style Format 2 :
  The year of publication appears after the author's name)
  References (Numerical Identification Style Format 1 :
  The year of publication appears at the end of a Citation)
  References (Numerical Identification Style Format 2 :
  The year of publication appears after the author's name)
  Examples References

            examples Guidelines for in-text citations in Thesis

            examples Suggestions for Conducting a Bibliography List


  ข้อแนะนำการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์   

      ตัวอย่าง รวม PDF งานวิทยานิพนธ์ ให้เหลือไฟล์เดียว (Example Combine in PDF)

   
  บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตประทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  โทร 0-22183501, แฟกซ์ 0-22183522, E-mail address : grad@chula.ac.th