ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฏาคม 2556  เวลา 09.38 น.

     เกณฑ์ใหม่สำหรับนิสิตที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป
    
(New term for thesis submission in academic year 2011)

     1. การส่งวิทยานิพนธ์ล่าช้ากว่ากำหนด (Time for submission) .....
     2. จำนวนเล่มของวิทยานิพนธ์ (Amount of Copy) ......
     3. การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นิสิตจะต้องส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ทางระบบออนไลน์...
     4. หน้าอนุมัติของนิสิตหลักสูตรสหสาขาวิชา.....
     5. การตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ออนไลน์ จากโปรแกรม Turnitin

     รายละเอียดเพิ่มเติม (More details) ...


     การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญามหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต

     รายละเอียดเพิ่มเติม ...


    คู่มือพิมพ์วิทยานิพนธ์ภาษาไทย

 •   คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ภาษาไทย

 •           Ms-Word  คู่มือพิมพ์ Ms.Word       PDF   คู่มือพิมพ์ PDF

  คำชี้แจงประกอบการใช้คู่มือ และ Template ในการพิมพ์วิทยานิพนธ์
  เอกสารฉบับนี้ ประกอบด้วย คู่มือ 3 ชุด คือ
  1. คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์
  2. คู่มือการใช้ Template ในการพิมพ์วิทยานิพนธ์
  3. คู่มือการพิมพ์ข้อมูลทางบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์  Copyright©2012 Graduate School, Chulalongkorn University. All rights reserved.
  Graduate School Chulalongkorn University  254 Phayathai Rd., Phatumwan Bangkok, 10330 Thailand
  Tel. 0-22183501 press 0, Fax.0-22183506, E-mail address : grad@chula.ac.th