Open หน้าหลัก
Open เกี่ยวกับเรา
Open หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
Open การเข้าศึกษา
Open ทุนอุดหนุนการศึกษาและวิจัย
Open วิทยานิพนธ์
Open ข่าวสาร/กิจกรรม
Open สื่อสารองค์กร
 
 
     
ข่าวการรับสมัครเข้าศึกษา ข่าวทุนอุดหนุนการศึกษาและวิจัย ข่าวเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ ข่าวทั่วไป  
อมรม/สัมนา/ประชุมวิชาการ ข่าวรับสมัครงาน กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย  
  คู่มือการดำเนินงานหลักสูตรสหสาขาวิชา พ.ศ. 2554
 
  • กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
1. สาขาวิชาการจัดการสารอันตรายและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
2. สาขาวิชาชีวสารสนเทศศาสตร์และชีววิทยาเชิงคอมพิวเตอร์
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน
4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)
5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   
 
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1. สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์
2. สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
3. สาขาวิชาทันตชีววัสุดศาสตร์
4. สาขาวิชาเภสัชวิทยา
5. สาขาวิชาสรีรวิทยา
 
  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม (หลักสูตรภาษาไทย) , (หลักสูตรนานาชาติ)
2. สาขาวิชาเกาหลีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
3. สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม
4. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
5. สาขาวิชายุโรปศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
6. สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
   
 
  กลุ่มสาขาวิชาข้ามศาสตร์
1. สาขาวิชาการจัดการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
2. สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม
3. สาขาวิชาการบริหารกิจการทางทะเล
4. สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม การพัฒนา และความยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
5. สาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ
 
 
             

             

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: +662-218-3501 กด 0
E-mail: grad@chula.ac.th