Open หน้าหลัก
Open เกี่ยวกับเรา
Open หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
Open การเข้าศึกษา
Open ทุนอุดหนุนการศึกษาและวิจัย
Open วิทยานิพนธ์
Open ข่าวสาร/กิจกรรม
Open สื่อสารองค์กร
 
 
     
ข่าวการรับสมัครเข้าศึกษา ข่าวทุนอุดหนุนการศึกษาและวิจัย ข่าวเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์    
ข่าวทั่วไป อมรม/สัมนา/ประชุมวิชาการ ข่าวรับสมัครงาน  
  ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมในงาน Thailand Research Expo Symposium 2018  
  สมาคมส่งเสริมการวิจัยจะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ต่างๆ ในเดือน มิถุนายน - สิงหาคม ปี 2561  
  อบรมความปลอดภัยทางเคมี (18-20 มิถุนายน 2561)  
  สานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (สบท.) จุฬาฯ แจ้งยกเลิกการให้บริการ Web VPN
  อบรมความปลอดภัยทางเคมี (23 พฤษภาคม 2561)
  นักเรียนแลกเปลี่ยนทุนเต็มจำนวน รุ่น 26/33 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ สอบ 24 มิย.61 ทั่วประเทศ
  การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบป
  โครงการอบรมสัมมนา "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์"
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต สำนักบริหารกิจการนิสิต ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์วิธีการแจ้งเหตุเมื่อประสบภาวะวิกฤติหรือเหตุฉุกเฉิน
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 
             

             

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: +662-218-3501 กด 0
E-mail: grad@chula.ac.th