Open หน้าหลัก
Open เกี่ยวกับเรา
Open หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
Open การเข้าศึกษา
Open ทุนอุดหนุนการศึกษาและวิจัย
Open วิทยานิพนธ์
Open ข่าวสาร/กิจกรรม
Open สื่อสารองค์กร
 
 
     
ข่าวการรับสมัครเข้าศึกษา ข่าวทุนอุดหนุนการศึกษาและวิจัย ข่าวเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์    
ข่าวทั่วไป อมรม/สัมนา/ประชุมวิชาการ ข่าวรับสมัครงาน  
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ รุ่น 1/2562  
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ประจำปี 2561  
  สภากาชาดขอเชิญเข้าร่วมประกวดวิดีโอคลิปรณรงค์บริจาคโลหิต หัวข้อ BRAND’S Young Blood…First time Donor ความภูมิใจของการให้ "ชีวิต"  
  ธนาคาร UOB รับสมัครนิสิตป.โท และ/หรือ กำลังจะจบป.โท สามารถสมัครเข้าสู่ โปรแกรม Management Associate Programme 2019
  การอบรม หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีสำหรับนิสิตที่ทำวิจัยและผู้วิจัย
  สกว. และ สกอ. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System"
  สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอเชิญชวนส่งบทความเผยแพร่ในวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพโดย TCI ระดับที่ 1
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไทและวิทยาเขตรังสิต กำหนดเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
  มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญส่งบทความ เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต สำนักบริหารกิจการนิสิต ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์วิธีการแจ้งเหตุเมื่อประสบภาวะวิกฤติหรือเหตุฉุกเฉิน
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 
             

             

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: +662-218-3501 กด 0
E-mail: grad@chula.ac.th