Open หน้าหลัก
Open เกี่ยวกับเรา
Open หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
Open การเข้าศึกษา
Open ทุนอุดหนุนการศึกษาและวิจัย
Open วิทยานิพนธ์
Open ข่าวสาร/กิจกรรม
Open สื่อสารองค์กร
 
 
     
ข่าวการรับสมัครเข้าศึกษา ข่าวทุนอุดหนุนการศึกษาและวิจัย ข่าวเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์    
ข่าวทั่วไป อมรม/สัมนา/ประชุมวิชาการ ข่าวรับสมัครงาน  
  SMART ENERGY HACKATHON SOUTHEAST ASIA  
  ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนตามโครงการ"ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2560  
  วิทยาลัยสาธารณสุข จุฬาฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เขียนผลงานอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์" รุ่นที่ 5  
  อบรมความปลอดภัยทางเคมี (12-14 มิถุนายน 2560)
  ประกาศผลการพิจารณาการให้เงินสนับสนุนทุนหลังปริญญาเอก กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประเภทผู้มีศักยภาพด้านการวิจัย ปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 6)
  บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์” เพื่อน้อมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  อบรมความปลอดภัยทางเคมี (23 พฤษภาคม 2560)
  การจัดทำบัตรประจำตัวสำหรับนิสิต,อาจารย์และบุคลากรชาวต่างประเทศที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
  หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต สำนักบริหารกิจการนิสิต ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์วิธีการแจ้งเหตุเมื่อประสบภาวะวิกฤติหรือเหตุฉุกเฉิน
  สถาบันภาษา จุฬาฯ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับบุคคลทั่วไป June Course 2017
  ขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการและบัณฑิตศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2017
  ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร ๒ “สถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์
  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมสถิติหลักสูตร 2 "สถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์"
  ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
  กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2560
 
             

             

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: +662-218-3501 กด 0
E-mail: grad@chula.ac.th