Open หน้าหลัก
Open เกี่ยวกับเรา
Open หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
Open การเข้าศึกษา
Open ทุนอุดหนุนการศึกษาและวิจัย
Open วิทยานิพนธ์
Open ข่าวสาร/กิจกรรม
Open สื่อสารองค์กร
 
 
     
ข่าวการรับสมัครเข้าศึกษา ข่าวทุนอุดหนุนการศึกษาและวิจัย ข่าวเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์    
ข่าวทั่วไป อมรม/สัมนา/ประชุมวิชาการ ข่าวรับสมัครงาน  
  อบรมความปลอดภัยทางเคมี 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2561  
  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญร่วมงาน "เปิดและแนะนำศูนย์วิทยาศาสตร์ประสาทสัมผัสเชิงโมเลกุล (Molecular Sensory Science Center)"  
  โครงการอบรมสัมมนา "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์"  
  สถาบันภาษาจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไป
  ศูนย์การศึกษาทั่วไปจัดงาน GenEd Fair
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้สร้างรายวิชาระบบอีเลิร์นนิงมืออาชีพตามมาตรฐานสากล 30 ชั่วโมง” รุ่นที่ 3
  สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อขอรับการตีพิมพ์
  สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12
  อบรมความปลอดภัยทางเคมี (20 ธันวาคม 2560)
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน
  ประกาศผลการพิจารณาการให้เงินสนับสนุนทุนหลังปริญญาเอก กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประเภทผู้มีศักยภาพด้านการวิจัย ปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 6)
  การจัดทำบัตรประจำตัวสำหรับนิสิต,อาจารย์และบุคลากรชาวต่างประเทศที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
  หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต สำนักบริหารกิจการนิสิต ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์วิธีการแจ้งเหตุเมื่อประสบภาวะวิกฤติหรือเหตุฉุกเฉิน
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 
             

             

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: +662-218-3501 กด 0
E-mail: grad@chula.ac.th