Open หน้าหลัก
Open เกี่ยวกับเรา
Open หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
Open การเข้าศึกษา
Open ทุนอุดหนุนการศึกษาและวิจัย
Open วิทยานิพนธ์
Open ข่าวสาร/กิจกรรม
Open สื่อสารองค์กร
 
 
     
ข่าวการรับสมัครเข้าศึกษา ข่าวทุนอุดหนุนการศึกษาและวิจัย ข่าวเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์    
ข่าวทั่วไป อมรม/สัมนา/ประชุมวิชาการ    
 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7

ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
   
   
   
   
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7

สอบวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
บัณฑิตวิทยาลัย แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ประชาสัมพันธ์) P7

สอบวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
บัณฑิตวิทยาลัย แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) P8

สอบวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
   


บัณฑิตวิทยาลัย แจ้งผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) P8

รายงานตัวตั้งแต่ 19 - 25 พฤษภาคม 2560
บัณฑิตวิทยาลัย แจ้งผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ประชาสัมพันธ์) P7

ไม่มีผู้สอบได้
 
 
 
             

             

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: +662-218-3501 กด 0
E-mail: grad@chula.ac.th