Open หน้าหลัก
Open เกี่ยวกับเรา
Open หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
Open การเข้าศึกษา
Open ทุนอุดหนุนการศึกษาและวิจัย
Open วิทยานิพนธ์
Open ข่าวสาร/กิจกรรม
Open สื่อสารองค์กร
 
 
     
ข่าวการรับสมัครเข้าศึกษา ข่าวทุนอุดหนุนการศึกษาและวิจัย ข่าวเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์    
ข่าวทั่วไป อมรม/สัมนา/ประชุมวิชาการ ข่าวรับสมัครงาน  
  ประกาศวันสุดท้ายของการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์และผลงานการค้นคว้าอิสระ สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาสหสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2561  
  ประกาศวันสุดท้ายของการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาสหสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2561  
  ประกาศวันสุดท้ายของการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  
  ประกาศวันสุดท้ายของการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
  ประกาศวันสุดท้ายของการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาสหสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2560
  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556
  ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ เรื่อง การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พ.ศ. 2557
  อบรมการใช้ : turnitin training VDO (use Username&Password on CUNET to login)
  เงื่อนไขและลักษณะของการจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์รูปแบบใหม่
  รายชื่อวารสารวิชาการ ที่ได้รับการยอมรับจาก สกอ.
  ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ เรื่อง การประเมินวิทยานิพนธ์ก่อนการสอบวิทยานิพนธ์
  แนวปฏิบัติการให้สัญลักษณ์ S/U การประเมินผลวิทยานิพนธ์ (สหสาขาวิชา)
 
             

             

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: +662-218-3501 กด 0
E-mail: grad@chula.ac.th