Open หน้าหลัก
Open เกี่ยวกับเรา
Open หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
Open การเข้าศึกษา
Open ทุนอุดหนุนการศึกษาและวิจัย
Open วิทยานิพนธ์
Open ข่าวสาร/กิจกรรม
Open สื่อสารองค์กร
 
 
     
ข่าวการรับสมัครเข้าศึกษา ข่าวทุนอุดหนุนการศึกษาและวิจัย ข่าวเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์    
ข่าวทั่วไป อมรม/สัมนา/ประชุมวิชาการ ข่าวรับสมัครงาน  
  ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต “100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2)  
  ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต 100 ปี จุฬาฯ ทดแทนทุนที่นิสิตยกเลิกการรับทุน ปีการศึกษา 2559 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2  
  ประกาศผลทุนบัณฑิตศึกษา จุฬาฯ เพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา ภาคปลาย ปี 60 (ครั้งที่2))  
  ประกาศผลพิจารณาทุนสำหรับนิสิตระดับปริญญาเอกและโทที่เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2)
  ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการศึกษาเฉพาะค่าเล่าเรียนประเภท 60/40 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 2)
  ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต “100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ประจำปีการศึกษา 2561
  ประกาศรับสมัครทุนระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา ประจำปีการศึกษา 2561
  ประกาศรับสมัครทุนระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา
  ประกาศรับสมัครทุนระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ประจำปี 61
  ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาเอกและโทที่เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย ประจำปีการศึกษา 2561
  ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาเฉพาะค่าเล่าเรียนประเภท 60/40 ประจำปีการศึกษา 2561
  ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยวิจัย ประจำปีการศึกษา 2561
  ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษานิสิตหลักสูตรปริญญาบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิตสำหรับเตรียมเข้าศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561
  ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนิสิตชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
  ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่มีความสามารถด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2561
  ประกาศผลทุนฯสำหรับนิสิตระดับป.เอกและโท ที่เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1)
  ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการศึกษาเฉพาะค่าเล่าเรียนประเภท 60/40 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 1)
  ประกาศการให้เงินสนับสนุนทุนหลังปริญญาเอก กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประเภททั่วไป ปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 3)
  ประกาศการให้เงินสนับสนุนทุนหลังปริญญาเอก กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประเภทผู้มีศักยภาพด้านการวิจัย ปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 2)
  สวทช. เปิดรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม
  ประกาศผลการพิจารณาทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ภาคปารศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 ปีงบประมาณ 2561
  ประกาศผลการพิจารณาทุนหลังปริญญาเอก กองทุนรัชดาภิเษกสมโภชประเภททั่วไป ปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 2)
  ประกาศทุนหลังปริญญาเอก กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประเภทอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 2)
  ประกาศผลการสนับสนุนผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยหลังปริญญาเอก ที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ กองทุนรัชดาภิเษกฯ ปีงบ 61 ครั้งที 3
  ประกาศเปลี่ยนแปลงการให้เงินสนับสนุนทุนหลังปริญญาเอก กองทุนรัชดาภิเษกสมโภชประเภททั่วไป ปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 1)
  ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาเอกและโทไปทำวิจัยในต่างประเทศ (ครั้งที่ 6) ปีงบประมาณ 2561
  ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิต ครั้งที่ 1/2561 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 ปีงบประมาณ 2561
  ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิต ครั้งที่ 2/2561 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 ปีงบประมาณ 2561
  ประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต “100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 1)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนเฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนสำหรับนิสิตระดับปริญญาเอกและโทที่เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย ภาคกปลาย ปีการศึกษา 2560
  ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการศึกษาเฉพาะค่าเล่าเรียนประเภท 60/40 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 6)
  งานแนะนำหลักสูตรและประชาสัมพันธ์ทุน (CGI Open House 2018) สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
  สวทช.ทุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม
  สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครทุนรัฐบาล ประจำปี 2561
  ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
  ประกาศการเปลี่ยนระยะเวลาการรับทุนอุดหนุนการศึกษาเฉพาะค่าเล่าเรียนประเภท 60/40 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
  ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาเอกและโทไปทำวิจัยในต่างประเทศ (ครั้งที่ 14) ปีงบประมาณ 2560
  ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ของโครงการ “จุฬาฯ พอเพียง” ปีการศึกษา 2560
  ทุนสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาและการยอมรับการเผยแพร่ผลงาน บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ
  แนวปฏิบัติการระบุหน่วยงานต้นสังกัดในวารสารการตีพิมพ์ผลงานวิจัยร่วมกันระหว่างนิสิตและอาจารย์ ผู้รับทุนสนับสนุนการศึกษาและวิจัย
  ศูนย์ยุโรปศึกษาให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับยุโรปศึกษา
 
             

             

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: +662-218-3501 กด 0
E-mail: grad@chula.ac.th