Open หน้าหลัก
Open เกี่ยวกับเรา
Open หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
Open การเข้าศึกษา
Open ทุนอุดหนุนการศึกษาและวิจัย
Open วิทยานิพนธ์
Open ข่าวสาร/กิจกรรม
Open สื่อสารองค์กร
 
 
     
ข่าวการรับสมัครเข้าศึกษา ข่าวทุนอุดหนุนการศึกษาและวิจัย ข่าวเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์    
ข่าวทั่วไป อมรม/สัมนา/ประชุมวิชาการ ข่าวรับสมัครงาน  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต “ 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559  
  ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนระดับบัณฑิตศึกษา จุฬาฯ เพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา ภาคปลาย ปี 59 (ครั้งที่ 2)  
  ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาเอกและโทที่เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559  
  ประกาศผลการพิจารณาเปลี่ยนผู้รับทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยวิจัย ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558
  ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการศึกษาเฉพาะค่าเล่าเรียนประเภท 60/40 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 (ฉบับที่ 1)
  ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาเอกและโทไปทำวิจัยในต่างประเทศ (ครั้งที่ 7) ปีงบประมาณ 2560
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อขอทุนอุดหนุนฯหลักสูตรปริญญาบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต สำหรับเตรียมเข้าศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต ภาคปลาย ปี 59
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต “ 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 (รอบ 2)
  ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสอน ประจำปีการศึกษา 2559 (ฉบับที่ 10)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ เพื่อขอทุน เฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 (รอบ 2)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อขอทุนอุดหนุนฯสำหรับนิสิตปริญญาเอกและโท ที่เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
  ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัย ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2560 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559
  ประกาศผลทุนระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนิสิตชาวต่างประเทศร่วมกับทุนการศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต “100 ปี จุฬาฯ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 1)
  ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต “100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 1)
  ประกาศผลการพิจารณาทุนหลังปริญญาเอก กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประเภททั่วไป ปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 4)
  ประกาศผลการพิจารณาทุนหลังปริญญาเอก กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประเภทผู้มีศักยภาพด้านการวิจัย ปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 3)
  ประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนฯ หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต “100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 1)
  ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการศึกษาเฉพาะค่าเล่าเรียนประเภท 60/40 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 (ฉบับที่ 5)
  ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยวิจัยประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 (ฉบับที่ 2)
  มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี รับสมัครทุนแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปี 59
  ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ สนับสนุนทุนอุดหนุนโครงการวิจัยในชั้นเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
  รับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและแก้ปัญหาสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560
  รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2560
  ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษามหาวิทยาลัย Ton Doc Thang ประเทศเวียดนาม
  ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
  ประกาศรับสมัครทุนเพื่อทดแทนทุนที่นิสิตยกเลิกการรับทุนการศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต “100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ปีการศึกษา 2559
  ประกาศผลการสนับสนุนผลงานทางวิชาการของนิสิตบัณฑิตศึกษาและหลังป.เอก ที่เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ ปีงบฯ 60 (ครั้งที่1))
  สนง.นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
  ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสอน ประจำปีการศึกษา 2559 (ฉบับที่ 5)
  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ขยายเวลารับสมัครทุนพัฒนาวิชาการไปศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559
  ประกาศผลการพิจารณาการให้เงินสนับสนุนทุนหลังปริญญาเอก กองทุนรัชดาภิเษกสมโภชประเภททั่วไป ปีงบประมาณ 2559 (ครั้งที่ 20)
  ทุน ป.เอก และทุนวิจัย Harvard-Yenching Scholarship Program ประจำปี 2017-2018
  สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ประกาศรับสมัครทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2560
  ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาเฉพาะค่าเล่าเรียนประเภท 60/40 ประจำปีการศึกษา 2559
  ทุนสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาและการยอมรับการเผยแพร่ผลงาน บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ
  แนวปฏิบัติการระบุหน่วยงานต้นสังกัดในวารสารการตีพิมพ์ผลงานวิจัยร่วมกันระหว่างนิสิตและอาจารย์ ผู้รับทุนสนับสนุนการศึกษาและวิจัย
  ศูนย์ยุโรปศึกษาให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับยุโรปศึกษา
 
             

             

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: +662-218-3501 กด 0
E-mail: grad@chula.ac.th