Open หน้าหลัก
Open เกี่ยวกับเรา
Open หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
Open การเข้าศึกษา
Open ทุนอุดหนุนการศึกษาและวิจัย
Open วิทยานิพนธ์
Open ข่าวสาร/กิจกรรม
Open สื่อสารองค์กร
 
 
     
ข่าวการรับสมัครเข้าศึกษา ข่าวทุนอุดหนุนการศึกษาและวิจัย ข่าวเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์    
ข่าวทั่วไป อมรม/สัมนา/ประชุมวิชาการ ข่าวรับสมัครงาน  
  ประกาศขอเปลี่ยนแปลงประเภทการรับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนิสิตชาวต่างประเทศกลุ่มอาเซียน ปีการศึกษา 2557  
  ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาเอกและโทไปทำวิจัยในต่างประเทศ (ครั้งที่ 12) ปีงบประมาณ 2560  
  ประกาศผลการพิจารณาค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยของผู้รับทุนการศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต “100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 24)  
  ประกาศผลการสนับสนุนผลงานทางวิชาการของนิสิตบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยหลังปริญญาเอกที่เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ ปีงบ 2560 (ครั้งที่ 6)
  ประกาศผลการพิจารณาการให้เงินสนับสนุนทุนหลังปริญญาเอก กองทุนรัชดาภิเษกสมโภชประเภททั่วไป ปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 9)
  ประกาศผลการพิจารณาการให้เงินสนับสนุนทุนหลังปริญญาเอก กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประเภทอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 3)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต “100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนฯหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต “100 ปี จุฬาฯ ภาคปลาย ปี59 ทดแทนผู้ยกเลิกรับทุนปีการศึกษา 2558
  ประกาศผลการพิจารณาทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 35 ครั้งที่ 2/2560 ปีงบประมาณ 2560
  ประกาศผลการพิจารณาทุนหลังปริญญาเอก กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประเภททั่วไป ปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 7)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุน เฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา ภาคต้น ปี 60 รอบที่ 1
  ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยวิจัย ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559
  ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ของโครงการ “จุฬาฯ พอเพียง” ปีการศึกษา 2560
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต “ 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 (รอบ 2)
  ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสอน ประจำปีการศึกษา 2559 (ฉบับที่ 10)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ เพื่อขอทุน เฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 (รอบ 2)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อขอทุนอุดหนุนฯสำหรับนิสิตปริญญาเอกและโท ที่เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
  ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัย ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2560 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559
  รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2560
  ทุน ป.เอก และทุนวิจัย Harvard-Yenching Scholarship Program ประจำปี 2017-2018
  สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ประกาศรับสมัครทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2560
  ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาเฉพาะค่าเล่าเรียนประเภท 60/40 ประจำปีการศึกษา 2559
  ทุนสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาและการยอมรับการเผยแพร่ผลงาน บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ
  แนวปฏิบัติการระบุหน่วยงานต้นสังกัดในวารสารการตีพิมพ์ผลงานวิจัยร่วมกันระหว่างนิสิตและอาจารย์ ผู้รับทุนสนับสนุนการศึกษาและวิจัย
  ศูนย์ยุโรปศึกษาให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับยุโรปศึกษา
 
             

             

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: +662-218-3501 กด 0
E-mail: grad@chula.ac.th