Open หน้าหลัก
Open เกี่ยวกับเรา
Open หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
Open การเข้าศึกษา
Open ทุนอุดหนุนการศึกษาและวิจัย
Open วิทยานิพนธ์
Open ข่าวสาร/กิจกรรม
Open สื่อสารองค์กร
 
 
     
ประวัติบัณฑิตวิทยาลัย | โครงสร้างองค์กร |  คณะผู้บริหาร  | บุคลากร | หมายเลขโทรศัพท์ | ประกันคุณภาพองค์กร |
ติดต่อเรา  |   คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงานต่างๆ  

รายชื่อคณะ และหน่วยงานทั้งหมด

บัณฑิตวิทยาลัย

2  บัณฑิตวิทยาลัย

กลับด้านบน

คณะ/สถาบัน

2  คณะครุศาสตร์
2  
คณะจิตวิทยา
2  คณะทันตแพทยศาสตร์
2  คณะนิติศาสตร์
2  คณะนิเทศศาสตร์
2  คณะพยาบาลศาสตร์
2  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
2  คณะแพทยศาสตร์
2  คณะเภสัชศาสตร์
2  คณะรัฐศาสตร์
2  คณะวิทยาศาสตร์
2  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2  คณะวิศวกรรมศาสตร์
2  คณะศิลปกรรมศาสตร์
2  คณะเศรษฐศาสตร์
2  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
2  คณะสหเวชศาสตร์
2  คณะสัตวแพทยศาสตร์
2  คณะอักษรศาสตร์

2  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
2  สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์

2  สถาบันภาษา

 กลับด้านบน

วิทยาลัย

2  วิทยาลัยประชากรศาสตร์
2  วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
2  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

กลับด้านบน

สถาบันวิจัย

2  สถาบันการขนส่ง
2  
สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์
2  
สถาบันไทยศึกษา
2  
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ
2  
สถาบันวิจัยพลังงาน
2  
สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
2  
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
2  
สถาบันวิจัยสังคม
2  
สถาบันเอเชียศึกษา 

กลับด้านบน

  

ศูนย์วิชาการ

2  สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป
2  ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้
2
  หน่วยจุฬาฯชนบท
2  ศูนย์ยุโรปศึกษา
2  ศูนย์รัสเซียศึกษา
2  ศูนย์อินเดียศึกษา
2  ศูนย์อาเซียนศึกษา
2  ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา
2  ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง
2  ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

2  ศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิต
2  ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง
2  ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชีย
     ตะวันออกเฉียงใต้

2  ศูนย์นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี
2  ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย
2  ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียมูลนิธิเกาหลีเพื่อการศึกษาขั้นสูง
2  สถาบันภาษาไทยสิรินธร
2  สถาบันขงจื่อ
2  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาวิจัยทรัพยากรการเกษตร
2  เครือข่ายจุฬาฯนานาชาติ

 

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

สำนักงาน/สำนัก/สำนักบริหาร/ศูนย์

2   สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
2   สำนักงานวิชาการ          
      2-1  สำนักบริหารงานวิชาการ
      2-1  สำนักบริหารงานวิจัย
      2-1  สำนักบริหารงานกิจการนิสิต
      2-1  สำนักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม
      2-1  สำนักบริหารงานวิรัชกิจ
2  สำนักงานมหาวิทยาลัย
             2-2  ศูนย์บริหารกลาง
             2-2  ศูนย์การจัดการทรัพยากร (CU-ERP)
             2-2  ศูนย์สื่อสารองค์กร (CCC)
             2-2  ศูนย์กฏหมายและนิติการ
             2-2  ศูนย์ปฏิบัติการลงทุน
             2-2  ศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์
      2-1  สำนักบริหารยุทธศาสตร์
      2-1  สำนักบริหารแผนและการคลัง
      2-1  สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
      2-1  สำนักบริหารระบบกายภาพ
             2-2  ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร
2  สำนักงานจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2  ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค
2  สำนักงานจัดการทรัพย์สิน
2  สำนักตรวจสอบ

2  สำนักงานการทะเบียนและประมวลผล
2  ศูนย์วิทยทรัพยากร
2  ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลับด้านบน

วิสาหกิจ

2  ศูนย์หนังสือ
2  ศูนย์ทดสอบทางวิชาการ
2  ศูนย์บริการวิชาการ
2  ศูนย์บริการสุขภาพ
2  ศูนย์กีฬา
2  โรงพิมพ์
2  สำนักพิมพ์
2  สถานีวิทยุ
2  หอพักบุคลากร

 

หน่วยงานอื่น

2  ธรรมสถาน
2  หอประวัติ
2  สหกรณ์ออมทรัพย์
2  สถาบันทรัพย์สินทางปัญญา
2  สโมสรอาจารย์
2  ร้านสหกรณ์

กลับด้านบน

 
             

             

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: +662-218-3501 กด 0
E-mail: grad@chula.ac.th