Open หน้าหลัก
Open เกี่ยวกับเรา
Open หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
Open การเข้าศึกษา
Open ทุนอุดหนุนการศึกษาและวิจัย
Open วิทยานิพนธ์
Open ข่าวสาร/กิจกรรม
Open สื่อสารองค์กร
 
 
     
ประวัติบัณฑิตวิทยาลัย | โครงสร้างองค์กร |  คณะผู้บริหาร  | บุคลากร | หมายเลขโทรศัพท์ | ประกันคุณภาพองค์กร |
ติดต่อเรา  |   คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงานต่างๆ  
มุ่งดำเนินงานด้านการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีการทำงานอย่างเป็นระบบ ตอบสนองความต้องการ ของผู้รับบริการ ครอบคลุมทั้งการกำกับ สนับสนุน และการตรวจสอบ รวมทั้ง นำผลการดำเนินงานมาเป็น ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง
มุ่งมั่นสู่สถาบันการศึกษาที่มีมาตรฐานในการบริหารจัดการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสหสาขาวิชา และส่งเสริมสนับสนุน บัณฑิตศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล
บัณฑิตวิทยาลัยยึดตามปณิธานของมหาวิทยาลัยคือ บุกเบิก แสวงหา ทะนุบำรุง สนับสนุน และส่งเสริมบัณฑิตให้เป็นผู้เพียบพร้อมด้วย สติ ปัญญา และคุณธรรม
• ร่วมมือกับภาควิชา/คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ในการจัดหลักสูตรสหสาขาวิชาที่ทันสมัย ตรงกับความต้องการของสังคมและพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นสหสาขาวิชา
•   ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและองค์กรอื่นเพื่อพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพบัณฑิตและสร้างองค์ความรู้
•   ส่งเสริมสนับสนุนและจัดการให้บัณฑิตศึกษาเป็นแกนหลักในการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยวิจัย
•   สร้างรูปแบบหลักสูตรใหม่ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร
•   แสวงหากระบวนการต่างๆ ที่สนับสนุนความเป็นเลิศของหลักสูตรและปรับปรุงระเบียบข้อบังคับ
ให้มีความคล่องตัวและ เอื้อต่อการพัฒนากิจการบัณฑิตศึกษามากขึ้น
บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ประสานงานและผลักดันการพัฒนาคุณภาพนิสิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ให้มีมาตรฐานเดียวกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในโลก และเป็นผู้นำในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสหสาขาวิชา
•   ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตให้มีความสามารถในการวิจัย
    และสร้างความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติหรือที่เป็นประโยชน์ในระดับชาติ
•   ยกระดับมาตรฐานการศึกษาและคุณภาพหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับ
    การเปลี่ยนแปลงของโลก
•   จัดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสหสาขาวิชาที่เหมาะสมกับยุคสมัย เพื่อสร้างองค์ความรู้อันเป็นที่ต้องการของประเทศ
    โดยการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงสร้างเชิงระบบรองรับการทำงานร่วมกันของคณาจารย์จากส่วนงาน
    ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
•   สร้างองค์กรที่มีสมรรถนะสูงทั้งในด้านการให้บริการและเป็นแหล่งสารสนเทศด้านบัณฑิตศึกษาให้กับมหาวิทยาลัย
 
 
             

             

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: +662-218-3501 กด 0
E-mail: grad@chula.ac.th