Open หน้าหลัก
Open เกี่ยวกับเรา
Open หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
Open การเข้าศึกษา
Open ทุนอุดหนุนการศึกษาและวิจัย
Open วิทยานิพนธ์
Open ข่าวสาร/กิจกรรม
Open สื่อสารองค์กร
 
 
     
- การเปลี่ยนแปลง อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
- การขยายเวลาเพื่อรอการตีพิพม์
- คลังวิทยานิพนธ์
 
การขอขยายเวลาการศึกษาเพื่อรอการเผยแพร่วิทยานิพนธ์
นิสิตปริญญาดุษฎีบัณฑิตซึ่งสอบวิทยานิพนธ์ผ่านและส่งเล่มวิทยานิพนธ์ภายในกำหนดเวลา แต่ยังรอการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ อาจขอขยายเวลาการศึกษาต่อไปได้อีกไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา โดยให้ขยายได้ครั้งละ 1ภาคการศึกษา ในการนี้ ต้องมีหลักฐานการส่งผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ด้วย และนิสิตต้องรักษาสถานภาพการเป็นนิสิตในภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาการศึกษา
 
 
             

             

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: +662-218-3501 กด 0
E-mail: grad@chula.ac.th