Open หน้าหลัก
Open เกี่ยวกับเรา
Open หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
Open การเข้าศึกษา
Open ทุนอุดหนุนการศึกษาและวิจัย
Open วิทยานิพนธ์
Open ข่าวสาร/กิจกรรม
Open สื่อสารองค์กร
 
 
     
 
ก.คุณสมบัติของอาจารย์บัณฑิตศึกษา | ข.การลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ | ค.การประเมินผลการทำวิทยานิพนธ์ |
ง.การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิต | จ.รูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์
จ.1 การจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์รูปแบบใหม่
     (บทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ไม่ต่ำกว่า 3 บทความ)

จ.2 คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์

จ.1. เงื่อนไขของการจัดเพิมพ์วิทยานิพนธ์รูปแบบใหม่


1.บทความจากวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์หรือได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไม่น้อยกว่า 3 บทความ
2..ให้เริ่มใช้วิทยานิพนธ์รูปแบบใหม่ ได้ตั้งแต่การศึกษา 2553 เป็นต้นไป

ลักษณะของการจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์รูปแบบใหม่ ต้องประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน ดังนี้ :-

1. ส่วนนำ หมายถึง ส่วนประกอบตอนต้นของวิทยานิพนธ์ก่อนถึงถึงส่วนเนื้อความ ซึ่งประกอบด้วย :-

1. ปกภาษาไทย
2.ปกภาษาอังกฤษ
3.หน้าอนุมัติ
4.กิตติกรรมประกาศ
5.สารบาญ

2. ส่วนเนื้อความ ให้ระบุรายละเอียด ดังต่อไปนี้ :-

1. ส่วนที่ 1 ให้ระบุรายละอียดดังต่อไปนี้ :-
1.1 คำอธิบายถึงความเชื่อมโยงกันของบทความทั้งหมดที่นำเสนอในวิทยานิพนธ์ และให้ระบุว่าบทความทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่วิทยานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษา
1.2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.4 ขอบเขตของการวิจัย
1.5 ประโยชน์ที่จะได้รับจากงานวิจัย

2 ส่วนที่ 2 เป็นบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ที่ได้รับการตอบรับหรือได้รับการตีพิมพ์ใรวารสารทางวิชาการ ไม่น้อยกว่า 3 บทความ โดยบทความที่นำเสนอในวิทยานิพนธ์ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
2.1 บทความวิจัยทั้งหมดต้องเป็นบทความต้นฉบับ (manuscript) ที่นำเสนอต่อวารสารทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์และใช้ภาษาใดภาษาหนึ่งเพียงภาษาเดียวทุกบทความ
2.2 บทความวิจัยที่เผยแพร่จะต้องมีชื่อนิสิตเป็นชื่อแรก โดยให้จำแนกเป็นบทที่ตามจำนวนบทความที่เผยแพร่
2.3 หน้าแรกของแต่ละบทให้ระบุชื่อ ที่อยู่ หรือที่ทำงานของนิสิต/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พร้อมชื่อวารสารทางวิชาการที่ส่งไปตีพิมพ์ โดยระบุให้ชัดเจนว่าบทความแต่ละบทได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์หรือได้รับการตีพิมพ์แล้ว
2.4 นิสิตต้องปรับรูปแบบการพิมพ์ของบทความวิจัย แต่ละบทให้แบบตัวพิมพ์ (Font) ขนาดตัวพิมพ์ (Size) และระยะห่างของบรรทัดให้เหมือนกันทุกบทความ
2.5 หน้าตาราง รูปภาพ แผนที่ แผนภูมิ แผนภาพ และแผนผัง ให้พิมพ์แทรกไว้ในเนื้อหาของบทความ

3 ส่วนที่ 3 ประกอบด้วย :-
3.1 สรุปผลที่ได้รับจากงานวิจัย
3.2 ข้อจำกัดของงานวิจัย
3.3 ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย หรือเกี่ยวข้องกันกับงานวิจัยในขั้นต่อไป

3 ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์ ให้เขียนเป็นความเรียงไว้หน้าสุดท้ายของวิทยานิพนธ์ ความาวไม่เกิน 1 หน้า ครอบคลุมรายละเอียดดังนี้ :-
3.1 ชื่อ/นามสกุล วัน/เดือน/ปี สถานที่เกิด สถานที่ทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ปัจจุปัน
3.2 วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ขั้นปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่าขึ้นไป สถานศึกษาและปี พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา
3.3 ประสบการณ์การทำงาน
3.4 ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่

 
กลับสู่ด้านบน
จ.2. คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ภาษาไทย
        MS Word   
        PDF         
Thesis_Handbook (คู่มือพิมพ์วิทยานิพนธ์ ภาษาอังกฤษ)        PDF         
รูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์ :-

- ตัวพิมพ์(Fonts) ตัวอักษรสีดำ คมชัด สะดวกแก่การอ่าน และใช้ตัวพิมพ์แบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม
- กระดาษที่ใช้พิมพ์ ให้ใช้กระดาษขาวไม่มีบรรทัด ขนาดมาตรฐาน A4 หนา 80 แกรม ใช้พิมพ์เพียงหน้าเดียว
- การเว้นที่ว่างจากขอบกระดาษ(ตั้งค่าหน้ากระดาษ)
ด้านซ้ายมือและด้านบนให้เว้นห่างจากขอบกระดาษประมาณ 1.5 นิ้ว
ด้านขวามือและด้านล่างให้เว้นห่างขอบกระดาษประมาณ 1 นิ้ว (การพิมพ์เลขหน้าให้พิมพ์ไว้ที่มุมขวาด้านบนห่างจากขอบกระดาษด้านบนและด้านขวามือประมาณ 1 นิ้ว)
ตัวอย่างการพิมพ์วิทยานิพนธ์
รายการ นิสิตคณะ(Faculty) นิสิตสหสาขาวิชา
(Graduate School)
ปกภาษาไทย (Cover_TH)
  ป.โท(Master) ป.เอก(Doctoral) ป.โท(Master) ป.เอก(Doctoral)
มีภาควิชา (with department) download download - -
ไม่มีภาควิชา (without department) download download download download
         
ปกภาษาอังกฤษ (Cover_ENG)
  ป.โท(Master) ป.เอก(Doctoral) ป.โท(Master) ป.เอก(Doctoral)
มีภาควิชา (with department) download download - -
ไม่มีภาควิชา (without department) download download download download
         
หน้าอนุมัติภาษาไทย (Approval_TH)
  ป.โท(Master) ป.เอก(Doctoral) ป.โท(Master) ป.เอก(Doctoral)
มี อ.ที่ปรึกษาร่วม (with co-advisor) download download download download
ไม่มี อ.ที่ปรึกษาร่วม (without co-advisor) download download download download
         
หน้าอนุมัติภาษาอังกฤษ (Approval_ENG)
  ป.โท(Master) ป.เอก(Doctoral) ป.โท(Master) ป.เอก(Doctoral)
มี อ.ที่ปรึกษาร่วม (with co-advisor) download download download download
ไม่มี อ.ที่ปรึกษาร่วม (without co-advisor) download download download download
         
รายการ นิสิตคณะ(Faculty) นิสิตสหสาขาวิชา
(Graduate School)
บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ภาษาไทย (Abstract_TH)
มีภาควิชา (with department) download  
มีภาควิชา & มี อ.ที่ปรึกษาร่วม (with department & co-advisor) download  
ไม่มีภาควิชา (without department) download download
ไม่มีภาควิชา & มี อ.ที่ปรึกษาร่วม (without department & with co-advisor) download download
     
บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ (Abstract_ENG)
มีภาควิชา (with department) download  
มีภาควิชา & มี อ.ที่ปรึกษาร่วม (with department & co-advisor) download  
ไม่มีภาควิชา (without department) download download
ไม่มีภาควิชา & มี อ.ที่ปรึกษาร่วม (without department & with co-advisor) download download
     
สารบัญ (Contents)
ภาษาไทย (Thai) Content-Th 1 Content-Th 2
ภาษาอังกฤษ (English) Content-En 1 Content-En 2
     
   
อ้างอิงแบบนามปี (รูปแบบที่ 1 : ปีพิมพ์อยู่ท้ายรายการ)
อ้างอิงแบบนามปี (รูปแบบที่ 2 : ปีพิมพ์ตามหลังชื่อผู้แต่ง)
อ้างอิงแบบตัวเลข (รูปแบบที่ 1 : ปีพิมพ์อยู่ท้ายรายการ)
อ้างอิงแบบตัวเลข (รูปแบบที่ 2 : ปีพิมพ์ตามหลังชื่อผู้แต่ง)
   
คำแนะนำในการพิมพ์รายการอ้างอิง  
ตัวอย่างในการพิมพ์การอ้างอิงในเนื้อหาวิทยานิพนธ์
ตัวอย่างในการพิมพ์รายการอ้างอิงท้ายเล่ม
   
   
References (Author-date Style Format 1 :
The year of publication appears at the end of a Citation)
Download
References (Author-date Style Format 2 :
The year of publication appears after the author's name)
Download
References (Numerical Identification Style Format 1 :
The year of publication appears at the end of a Citation)
Download
References (Numerical Identification Style Format 2 :
The year of publication appears after the author's name)
Download
   
Examples References  
Guidelines for in-text citations in Thesis
Suggestions for Conducting a Bibliography List
   
กลับไปสู่ด้านบน
             

             

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: +662-218-3501 กด 0
E-mail: grad@chula.ac.th