Open หน้าหลัก
Open เกี่ยวกับเรา
Open หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
Open การเข้าศึกษา
Open ทุนอุดหนุนการศึกษาและวิจัย
Open วิทยานิพนธ์
Open ข่าวสาร/กิจกรรม
Open สื่อสารองค์กร
 
 
     
 
ก.คุณสมบัติของอาจารย์บัณฑิตศึกษา | ข.การลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ | ค.การประเมินผลการทำวิทยานิพนธ์ |
ง.การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิต | จ.รูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์
 
ง.1 เกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์
ง.2 ลักษณะของสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่สามารถนำไปใช้สำเร็จการศึกษาได้
ง.3 รายชื่อวารสารวิชาการและฐานข้อมูลที่ยอมรับ
  ง.3.1 การตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ง.4 แบบรายงานการเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าอิสระของนิสิต
  ปริญญามหาบัณฑิต แผน ข.
ง.1 เกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์

 
กลับสู่ด้านบน
ง.2.ลักษณะของสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่นิสิตสามารถนำผลงานวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ได้ (มติกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย)
คณะกรรมการประจำคณะเป็นผู้กำหนดกรอบของสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่นิสิตสามารถนำผลงานวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ได้ เนื่องจากแต่ละกลุ่มสาขาวิชามีปริมาณและข้อจำกัดของสิ่งพิมพ์ทางวิชาการแตกต่างกัน การกำหนดกรอบของสิ่งพิมพ์ทางวิชาการให้เหมือนกันทุกกลุ่มสาขาวิชา อาจทำให้บางกลุ่มสาขาวิชาไม่อาจปฏิบัติได้
คำถามถามบ่อย
"นิสิตปริญญาโทได้รับ "การตอบรับ" ให้ไปเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการจะสามารถสำเร็จการศึกษาได้หรือไม่"
"ไม่ได้" เนื่องจากข้อบังคับฯ พ.ศ. 2551 กำหนดไว้ว่า “บทความวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์”
กลับสู่ด้านบน

ง.3 รายชื่อวารสารวิชาการและฐานข้อมูลที่ยอมรับ
เพื่อให้การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเป็นมาตรฐานและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอให้นิสิตตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ในตารางด้านล่างนี้
วารสารที่ยอมรับ
สำหรับการเผยแพร่ผลงาน
website สำหรับสืบค้น
วารสารและฐานข้อมูลที่ยอมรับ
   เข้าก่อนปีการศึกษา 2557 และ
   ส่งผลงานก่อน 31 ก.ค.58
 บัญชีรายชื่อวารสารทางวิชาการ ที่ได้รับการยอมรับจาก สกอ.
    CU Grad Endorsed Journals
  เข้าก่อนปีการศึกษา 2557 และ
  ส่งผลงานตั้งแต่ 1 ส.ค.58
  หรือเข้าตั้งแต่ปีการศึกษา 2557
 ประกาศจุฬาฯ เรื่องหลักเกณฑ์
      การพิจารณาวารสารฯ
 
   ง.3.1 การตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
 
กลับสู่ด้านบน

ง.4 แบบรายงานการเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าอิสระของนิสิตปริญญามหาบัณฑิต แผน ข.
สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้ที่ http://thesis.grad.chula.ac.th/planb_login.php

 
             

             

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: +662-218-3501 กด 0
E-mail: grad@chula.ac.th