Open หน้าหลัก
Open เกี่ยวกับเรา
Open หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
Open การเข้าศึกษา
Open ทุนอุดหนุนการศึกษาและวิจัย
Open วิทยานิพนธ์
Open ข่าวสาร/กิจกรรม
Open สื่อสารองค์กร
 
 
     
 
ก.คุณสมบัติของอาจารย์บัณฑิตศึกษา | ข.การลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ | ค.การประเมินผลการทำวิทยานิพนธ์ |
ง.การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิต | จ.รูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์
ก.1 คุณสมบัติตามข้อบังคับ
ก.2 การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ก.1 คุณสมบัติของคณาจารย์บัณฑิตศึกษาตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551
ประเภทคณาจารย์
ป.โท
ป.เอก
1. อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.ประจำ 5 คน (3 ใน 5 ต้องเป็น อ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ป.โท
ป.เอก
3. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อ.ประจำ +ป.เอก / รศ.+งานวิจัย (หลักสูตร ป.เอก แบบ 1 อ.ที่ปรึกษาหลัก ต้องมีผลงาน ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และเป็นผลงานที่ชี้ชัดว่าสามารถที่จะสนับสนุนการวิจัยของนิสิตได้)

4. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
(ไม่เกิน 2 คน)

อ.ประจำ / ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก+ป.เอก/รศ. + งานวิจัย
5. กรรมการสอบวิทยานิพนธ์

อ.ประจำ + ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก + ป.เอก/รศ. + งานวิจัย
6. อาจารย์ผู้สอน
อ.ประจำ / ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก + ป.โท / ผศ. + งานสอน + งานวิจัย อ.ประจำ / ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก + ป.เอก / รศ. + งานสอน + งานวิจัย

7. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
- อ.ประจำ 1 คน ให้ทำหน้าที่ อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนิสิตหลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตรปริญญาเอกได้ ไม่เกิน 5 คน
เว้นแต่คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาแล้วเห็นว่า หลักสูตรใดมี อ.ประจำ ที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนิสิตได้มากกว่า 5 คน อาจมอบหมายให้ อ.ประจำ เป็น อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ของนิสิตในหลักสูตรนั้นเกินกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คนได้

- จำนวนนิสิตให้นับรวมนิสิตที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน โดยเริ่มนับเมื่อโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนิสิตได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารคณะแล้ว

   
กลับสู่ด้านบน
ก.2 การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะที่ประสงค์จะแต่งตั้ง อาจารย์ประจำฯ / ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โปรดส่งแบบเสนอขอแต่งตั้งฯ F-EQ23 และ F-EQ24 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะให้บัณฑิตวิทยาลัย ก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน ทั้งนี้ เพื่อบัณฑิตวิทยาลัยจะได้ เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อไป

ทั้งนี้ คณะสามารถขอแบบเสนอขอแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญฯ ได้ที่กลุ่มภารกิจคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย โทร. 02-218-3500 (คุณกนิษฐกา)

กลับสู่ด้านบน
             

             

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: +662-218-3501 กด 0
E-mail: grad@chula.ac.th