Open หน้าหลัก
Open เกี่ยวกับเรา
Open หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
Open การเข้าศึกษา
Open ทุนอุดหนุนการศึกษาและวิจัย
Open วิทยานิพนธ์
Open ข่าวสาร/กิจกรรม
Open สื่อสารองค์กร
 
 
     
 
  4.1 ขั้นตอนการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
4.2 แนวปฏิบัติการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
4.3 รายชื่อผู้ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

 
 
4.1 ขั้นตอนการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  
4.2 แนวปฏิบัติการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

บัณฑิตวิทยาลัย กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 ไว้ดังนี้

1. การส่งวิทยานิพนธ์ล่าช้ากว่ากำหนด
        นิสิตต้องส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้บัณฑิตวิทยาลัย ภายในเวลา 16.00 น. ของวันสุดท้ายของการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นิสิตที่ไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ ภายในเวลาดังกล่าวข้างต้นจะต้องชำระค่าปรับสำหรับการส่งวิทยานิพนธ์ล่าช้า จำนวน 3,000  บาท  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ เรื่อง การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ

2. จำนวนเล่มของวิทยานิพนธ์
       บัณฑิตวิทยาลัยจะรับวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 1 เล่ม  นิสิตต้องชำระค่าทำปก 200 บาท

3. การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
        นิสิตทุกคนจะต้องส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ทางออนไลน์ควบคู่กับการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ด้วยเอกสาร และชำระค่าปกวิทยานิพนธ์ตามปกติ รายละเอียดแนวปฏิบัติการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
      http://www.grad.chula.ac.th/img/pdficon.gif สำหรับนิสิต ที่ใช้โปรแกรม Latex หรือวิทยานิพนธ์ที่ไม่ได้เขียนด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
            (ไม่ใช้ระบบ CU E-THESIS)  

      http://www.grad.chula.ac.th/img/pdficon.gif สำหรับนิสิตที่ใช้ระบบ CU E-THESIS 

4. หน้าอนุมัติของนิสิตหลักสูตรสหสาขาวิชา ที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
         นิสิตหลักสูตรสหสาขาวิชา บัณฑิตวิทยาลัย ที่จะส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ต้องส่งหน้าอนุมัติที่มีคณะกรรมการสอบลงนามเรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หลักสูตรสหสาขาวิชาเพื่อเสนอให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนาม ก่อนที่จะดำเนินการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

5.       การส่งวิทยานิพนธ์โดยที่หน้าอนุมัติหรือหน้าบทคัดย่อ ขาดลายเซ็นคณะกรรมการสอบ วิทยานิพนธ์
         กรณีหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์หรือหน้าบทคัดย่อขาดลายเซ็นของคณะกรรมการสอบหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้นิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ภายในวันสุดท้ายของการส่งวิทยานิพนธ์ และแนบบันทึกข้อความขอเลื่อนส่งหน้าอนุมัติ/หน้าบทคัดย่อ พร้อมชี้แจงเหตุผล และระบุวันที่สามารถส่งเอกสารดังกล่าวได้ โดยให้ประธานคณะกรรมการสอบลงนาม

 6. การตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ออนไลน์ จากโปรแกรม Turnitin  

            นิสิตที่ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จะต้องผ่านการตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ออนไลน์ จากโปรแกรม Turnitin และให้แนบรายงานผลการตรวจสอบ Originality Report  ในระบบ CU e-Thesis พร้อมกับการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ด้วย


Turnitin   Accounts
Guide :
for Instructor ThaiEng + for Student ThaiEng
Clip :
Instructor guide to RegisterAdd A ClassView Report & Student guide to RegisterSubmit Paper
VDO :

turnitin training (use  Username & Password on CUNET to login) 

4.3 รายชื่อนิสิตที่ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
รายชื่อนิสิตที่ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2559 (นิสิตที่ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์แล้ว จะต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 จึงจะสำเร็จการศึกษาได้)
ภาคต้น     ภาคปลาย
 
 
 

ภาคต้น - ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 |

 
กลับสู่ด้านบน
             

             

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: +662-218-3501 กด 0
E-mail: grad@chula.ac.th