Open หน้าหลัก
Open เกี่ยวกับเรา
Open หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
Open การเข้าศึกษา
Open ทุนอุดหนุนการศึกษาและวิจัย
Open วิทยานิพนธ์
Open ข่าวสาร/กิจกรรม
Open สื่อสารองค์กร
 
 
     
 
   
2.1 หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการสอบวิทยานิพนธ์
2.2 ขั้นตอนการดำเนินการในฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์
2.3 คำร้องขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์และเชิญคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิตสหสาขา


     
  2.1 หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการสอบวิทยานิพนธ์  
  1. การสอบวิทยานิพนธ์ของนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 จะกระทำได้เมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ :-

1) ลงทะเบียนรายวิชาครบตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
2) โครงร่างวิทยานิพนธ์ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารคณะเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนวันสอบวิทยานิพนธ์
3) มีหลักฐานแสดงว่า ได้ส่งบทความวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใช้วารสารทางวิชาการพิจารณาเพื่อการตีพิมพ์แล้ว หรือได้รับการตอบรับให้ไปเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการแล้ว

2. คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

1) จำนวน - ป.โท จำนวน 3 - 5 คน
- ป.เอก จำนวน 5 -7 คน

2) องค์ประกอบ ต้องประกอบด้วย

2.1 ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือผู้ที่ประธานฯ มอบหมายเป็นประธาน
2.2 อ.ที่ปรึกษาหลัก และ อ.ที่ปรึกษาร่วม กรณีนี้ให้นับเป็น 1 คน
2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 คน
2.4 สำหรับ ป.เอก ต้องมี อ.ประจำอย่างน้อย 2 คน เป็นกรรมการสอบด้วย ส่วน ป.โท อาจมี อ.ประจำเป็นกรรมการสอบด้วยหรือไม่ก็ได้ กรณีที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ อาจแต่งตั้ง กก.สอบให้มีจำนวนมากกว่าที่กำหนดไว้ได้

3. กรณีที่กรรมการสอบไม่สามารถเข้าร่วมสอบได้
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยทำให้ประธานหรือกรรมการไม่อาจเข้าร่วมการสอบวิทยานิพนธ์ได้ อาจมีการจัดสอบวิทยานิพนธ์ผ่านเครือข่ายระบบสารสนเทศหรืออาจมีการประเมินวิทยานิพนธ์เป็นลายลักษณ์อักษร โดยต้องชี้แจงเหตุผลและแจ้งผลการประเมินต่อประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ล่วงหน้าก่อนเวลาสอบวิทยานิพนธ์

4. การเปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์ตามมติคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ให้ประธานคณะ กก.สอบฯ แจ้งบัณฑิตวิทยาลัยและสำนักทะเบียนฯ เพื่อทราบ

5. การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์
การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ ให้ประธานและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีคะแนนเสียงคนละหนึ่งเสียง ยกเว้นกรณีของ อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ให้นับรวมกันเป็นหนึ่งเสียง โดยให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการวินิจฉัย ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกก.สอบวิทยานิพนธ์เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด เว้นแต่คณะ กก.บริหารหลักสูตรเห็นสมควรกำหนดวิธีการประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ไว้เป็นอย่างอื่น โดยต้องประกาศให้ทราบเป็นการล่วงหน้า

 
     
   
   
  2.2 ขั้นตอนการดำเนินการในฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์  
   
   
   
   
  2.3 คำร้องขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์และเชิญคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิตสหสาขา  
   
 
 • คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิตสหสาขาวิชา
 •  
  กลับสู่ด้านบน
               

               

  บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  โทร: +662-218-3501 กด 0
  E-mail: grad@chula.ac.th