Open หน้าหลัก
Open เกี่ยวกับเรา
Open หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
Open การเข้าศึกษา
Open ทุนอุดหนุนการศึกษาและวิจัย
Open วิทยานิพนธ์
Open ข่าวสาร/กิจกรรม
Open สื่อสารองค์กร
 
 
     

>>ทุนอุดหนุนการศึกษา
  | >>ทุนอุดหนุนการวิจัย | >>รายชื่อทุนภาษาอังกฤษ | >>เกณฑ์ทุนการศึกษาและวิจัย
>>ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทุน
ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
 
  1. รายชื่อ
             
    1.1 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน    
             
           
  2 คู่มือผู้ได้รับทุน    
           
    2.1 ข้อปฏิบัติ    
           
    2.2 ข้อตกลง
   
    2.3 แบบขอเบิกเงินทุน    
      - แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (ผนวก 5 หน้าที่ 4-5)    
      - รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินทุน    
      - ใบสำคัญรับเงิน    
    2.4 แบบสอบถาม การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม    
    2.5 แบบฟอร์มสรุปงานวิจัย/โครงการวิจัย (สำหรับบัณฑิตผู้รับทุน)    
             
    2.6 ใบคำร้องทั่วไป    
 
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน    |    รายชื่อผู้ได้รับทุน    |     ขั้นตอนการสมัคร    |
             

             

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: +662-218-3501 กด 0
E-mail: grad@chula.ac.th