Open หน้าหลัก
Open เกี่ยวกับเรา
Open หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
Open การเข้าศึกษา
Open ทุนอุดหนุนการศึกษาและวิจัย
Open วิทยานิพนธ์
Open ข่าวสาร/กิจกรรม
Open สื่อสารองค์กร
 
 
     
>>ทุนอุดหนุนการศึกษา  | >>ทุนอุดหนุนการวิจัย | >>รายชื่อทุนภาษาอังกฤษ | >>เกณฑ์ทุนการศึกษาและวิจัย
>>ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทุน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และผู้ได้รับทุน 90 ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    1.รายชื่อ
         
      1.1 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน
           
        1.1.1 รุ่นที่ 38 ครั้งที่ 1/2561
        1.1.2 รุ่นที่ 39 ครั้งที่ 2/2561
        1.1.3 รุ่นที่ 40 ครั้งที่ 3/2561
        1.1.4 รุ่นที่ 41 ครั้งที่ 4/2561
           
      1.2 สรุปรายชื่อผู้รับทุนและอาจารย์ที่ปรึกษา
           
    2.คู่มือผู้ได้รับทุน
           
      2.1 ข้อปฏิบัติและใบเบิก
           
        2.1.1 แบบรายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์
        2.1.2 รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินทุน
        2.1.3 แบบรายงานผลงานทางวิชาการ
        2.1.4 แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร (เฉพาะรุ่นที่ 25)
        2.1.5 ใบคำร้องทั่วไป
        2.1.6 ชี้แจงการลงละเอียดในใบเสร็จรับเงิน
        2.1.7 คู่มือการสืบค้นข้อมูล ISI Scopus และ  SJR
        2.1.8 ชี้แจงการเผยแพร่ผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
        2.1.9 สรุปขั้นตอนการรับทุน 90 ปี จุฬาฯ
        2.1.10 แนวปฏิบัติการจำแนกประเภทรายจ่ายหมวดวัสดุและครุภัณฑ์
           
      2.2 คู่มือการรับทุน
           
        2.2.1 รุ่น 17 (1/2555)
        2.2.2 รุ่น 18 (2/2555)
        2.2.3 รุ่น 19 (3/2555)
        2.2.4 รุ่น 20 (1/2556)
        2.2.5 รุ่น 21 (2/2556)
        2.2.5 รุ่น 22 (3/2556)
        2.2.6 รุ่น 23 (1/2557)
        2.2.7 รุ่น 24 (2/2557)
        2.2.8 รุ่น 25 (3/2557)
        2.2.9 รุ่น 26 (1/2558)
        2.2.10 รุ่น 27 (2/2558)
        2.2.11 รุ่น 28 (3/2558)
        2.2.12 รุ่น 29 (4/2558)
        2.2.13 รุ่น 30 (1/2559)
        2.2.14 รุ่น 31 (2/2559)
        2.2.15 รุ่น 32 (3/2559)
        2.2.16 รุ่น 33 (4/2559)
        2.2.17 รุ่น 34 (1/2560)
        2.2.18 รุ่น 35 (2/2560)
        2.2.19 รุ่น 36 (3/2560)
        2.2.20 รุ่น 37 (4/2560)
        2.2.21 รุ่น 38 (1/2561)
        2.2.22 รุ่น 39 (2/2561)
           
     
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน    |    รายชื่อผู้ได้รับทุน    |     ขั้นตอนการสมัคร    |
             

             

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: +662-218-3501 กด 0
E-mail: grad@chula.ac.th