Open หน้าหลัก
Open เกี่ยวกับเรา
Open หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
Open การเข้าศึกษา
Open ทุนอุดหนุนการศึกษาและวิจัย
Open วิทยานิพนธ์
Open ข่าวสาร/กิจกรรม
Open สื่อสารองค์กร
 
 
     
   ถาม-ตอบ   |   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทุนทั้งหมด   |   ระบบประเมินโครงร่างขอรับทุน (สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ)
>> ทุนอุดหนุนการศึกษา   |  >>  ทุนอุดหนุนการวิจัย
ข้อมูลเกี่ยวกับทุนสำหรับนิสิตอาเซียน
  1.รายชื่อ
 
1.1 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน
     
1.1.1   ทุนอาเซียน
     
    - ฉบับที่ 1
    - ฉบับที่ 2
    - ฉบับที่ 3
    - ฉบับที่ 4
     
1.1.2   ทุน 100 ปี + ทุนสมทบ
    - ฉบับที่ 1
    - ฉบับที่ 2
     
1.1.3   ทุน 72 พรรษา + ทุนสมทบ
    - ฉบับที่ 1
    - ฉบับที่ 2
    - ฉบับที่ 3
     
1.1.4   ทุนคณะ/หลักสูตร + ทุนสมทบ
     
1.1.5   สำรองทุน
     
1.1.6   ขยายเวลาการรับทุน
    ภาคต้น ปี 59
    - ฉบับที่ 1
    - ฉบับที่ 2
    - ฉบับที่ 3
     
    ภาคปลาย ปี 59
    - ฉบับที่ 1
     
    ภาคต้น ปี 60
    - ฉบับที่ 1
     
1.1.7   ประกาศเปลี่ยนแปลงการรับทุน ปี 57
   
  1.2   สรุปรายชื่อผู้รับทุนและอาจารย์ที่ปรึกษา
     
  2.คู่มือผู้ได้รับทุน
 
2.1 ข้อปฏิบัติและใบเบิก
     
2.1.1   ข้อปฏิบัติ
2.1.2   แบบขอเบิกทุน
     
  2.2   คู่มือการรับทุน
     
2.2.1   ข้อตกลงการรับทุน
2.2.2   แบบรายงานผลการศึกษาและรายงานความก้าวหน้างานวิทยานิพนธ์
   
   
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน    |    รายชื่อผู้ได้รับทุน    |     ขั้นตอนการสมัคร    |
             

             

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: +662-218-3501 กด 0
E-mail: grad@chula.ac.th