Open หน้าหลัก
Open เกี่ยวกับเรา
Open หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
Open การเข้าศึกษา
Open ทุนอุดหนุนการศึกษาและวิจัย
Open วิทยานิพนธ์
Open ข่าวสาร/กิจกรรม
Open สื่อสารองค์กร
 
 
     
>>ทุนอุดหนุนการศึกษา  | >>ทุนอุดหนุนการวิจัย | >>รายชื่อทุนภาษาอังกฤษ | >>เกณฑ์ทุนการศึกษาและวิจัย>>ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทุน

ทุนอุดหนุนการวิจัย

ชื่อทุน จำนวนทุน จำนวนเงินที่จัดสรร(ทุนละ/บาท) กำหนดวันรับสมัคร
(โดยประมาณ)
ป.เอก ป.โท ป.เอก ป.โท
1 ทุน 90 ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่จำกัด
1.งานวิจัยที่ใช้สารเคมี
80,000 - 250,000 40,000 - 150,000
2.งานวิจัยอื่นๆ ที่ไม่ใช้สารเคมี
40,000 - 150,000 20,000 - 80,000
ครั้งที่ 1(2 - 31 ก.ค. 61)
ครั้งที่ 2(15 พย - 17 ธ.ค. 61)
ครั้งที่ 3(1 - 30 เม.ย. 62)
รายละเอียด
เพิ่มเติม
รายชื่อผู้ได้รับทุน
    เข้าสู่ขั้นตอนการสมัคร
2 ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิต ไม่จำกัด
1.งานวิจัยที่ใช้วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี 
ไม่เกิน 90,000 ไม่เกิน 50,000
2.งานวิจัยอื่นๆ ที่ไม่ใช้สารเคมี
ไม่เกิน 50,000 ไม่เกิน 30,000
ครั้งที่ 1(2 - 31 ก.ค. 61)
ครั้งที่ 2(15 พย - 17 ธ.ค. 61)
ครั้งที่ 3(1 - 30 เม.ย. 62)
รายละเอียด
เพิ่มเติม
รายชื่อผู้ได้รับทุน
  เข้าสู่ขั้นตอนการสมัคร
3 ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ของโครงการ “จุฬาฯ พอเพียง” 5 10 ตามเกณฑ์ที่สนับสนุน

ภาคต้น 3-30 มิ.ย. 60
ภาคปลาย 3-31 ม.ค. 61

 
รายละเอียดเพิ่มเติม รายชื่อผู้ได้รับทุน
    เข้าสู่ขั้นตอนการสมัคร
4 ทุนสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาเอกและโทไปทำวิจัยในต่างประเทศ 10 10 ไม่เกิน 300,000 บาท ตลอดปี
 
รายละเอียด
เพิ่มเติม
รายชื่อผู้ได้รับทุน
    เข้าสู่ขั้นตอนการสมัคร
5 ทุนสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตไปเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ 200 ไม่เกิน 60,000 ไม่เกิน 40,000 ตลอดปี
รายละเอียด
เพิ่มเติม
รายชื่อผู้ได้รับทุน
    เข้าสู่ขั้นตอนการสมัคร
6 ทุนสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาเอกและโทเสนอผลงานวิชาการในประเทศ 40 ไม่เกิน 20,000 บาท ตลอดปี
รายละเอียด
เพิ่มเติม
รายชื่อผู้ได้รับทุน
    เข้าสู่ขั้นตอนการสมัคร
 
7 ทุนโครงการหลังป.เอก 100
(จบ ป.เอก)
- เงินเดือน 35,000-50,000/เดือน
(12 เดือน)
- ค่าที่พัก 5,000 - 10,000 บาท
 1 -  31 ก.ค. 61
3 ก.ย.-  24 ต.ค. 61
3 ธ.ค. 61 -  22 ม.ค. 62
1 มี.ค. -  22 เม.ย. 62
 
รายละเอียด
เพิ่มเติม
รายชื่อผู้ได้รับทุน
เข้าสู่ขั้นตอนการสมัคร
 
8 ทุนการสนับสนุนผลงานวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิจัย
หลังปริญญาเอก ที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ
100 - ป.เอก/หลัง ป.เอก 60,000 บาท
- ป.โท/ป.บัณฑิต/ป.บัณฑิตชั้นสูง 40,000 บาท
ตลอดปี
รายละเอียด
เพิ่มเติม
รายชื่อผู้ได้รับทุน
เข้าสู่ขั้นตอนการสมัคร
 
9 ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ      
 
รายละเอียด
เพิ่มเติม
รายชื่อผู้ได้รับทุน
เข้าสู่ขั้นตอนการสมัคร
 
หมายเหตุกำหนดวันรับสมัครและรายละเอียดการให้ทุนต่างๆ นี้ อาจเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม  โปรดติดตามรายละเอียดการให้ทุนจากประกาศรับสมัครของแต่ละทุนต่อไป หรือขอทราบรายละเอียดการให้ทุนเพิ่มเติมได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย โทร.0-2218-3502 - 3, 0-218-3505  หรือ http://www.grad.chula.ac.th
 
             

             

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: +662-218-3501 กด 0
E-mail: grad@chula.ac.th