Open หน้าหลัก
Open เกี่ยวกับเรา
Open หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
Open การเข้าศึกษา
Open ทุนอุดหนุนการศึกษาและวิจัย
Open วิทยานิพนธ์
Open ข่าวสาร/กิจกรรม
Open สื่อสารองค์กร
 
 
     
 

 >>ทุนอุดหนุนการศึกษา  |  >>ทุนอุดหนุนการวิจัย |  >>รายชื่อทุนภาษาอังกฤษ |  >>เกณฑ์ทุนการศึกษาและวิจัย |  >>ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทุน

ทุนอุดหนุนการศึกษา

ชื่อทุน จำนวนทุน จำนวนเงินที่จัดสรร(ทุนละ/บาท) กำหนดวันรับสมัคร
(โดยประมาณ)
ป.เอก ป.โท ป.เอก ป.โท
1 ทุนการศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต "100 ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

100   1. ค่าเล่าเรียน*
2. เงินเดือนนิสิต
3. ค่าใช้จ่ายในการวิจัย
4. ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา
- ภาคต้น
รอบที่ 1 วันที่ 30 มี.ค. 61
รอบที่ 2 วันที่ 31 พ.ค. 61
รอบที่ 3 วันที่ 13 ก.ค. 61
ภาคปลาย
รอบที่ 1 วันที่ 15 พ.ย. 61
รอบที่ 2 วันที่ 20 ธ.ค. 61
รายละเอียด
เพิ่มเติม
รายชื่อผู้ได้รับทุน
เข้าสู่ขั้นตอนการสมัคร
2 ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา 10 55 1. ค่าเล่าเรียน*
2. เงินเดือน
3. ค่าวัสดุเหมาจ่าย
1. ค่าเล่าเรียน *
2. เงินเดือน
ภาคต้น
รอบที่ 1 วันที่ 30 มี.ค. 61
รอบที่ 2 วันที่ 31 พ.ค. 61
รอบที่ 3 วันที่ 13 ก.ค. 61
ภาคปลาย
รอบที่ 1 วันที่ 15 พ.ย. 61
รอบที่ 2 วันที่ 20 ธ.ค. 61
รายละเอียด
เพิ่มเติม
รายชื่อผู้ได้รับทุน
เข้าสู่ขั้นตอนการสมัคร
3 ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา (สำหรับนิสิตโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร) ไม่จำกัด 1. ค่าเล่าเรียน*
2. ค่าวัสดุเหมาจ่าย
3. เงินเดือน
1. ค่าเล่าเรียน *
2. เงินเดือน
ภาคต้น
รอบที่ 1 วันที่ 30 มี.ค. 61
รอบที่ 2 วันที่ 31 พ.ค. 61
รอบที่ 3 วันที่ 13 ก.ค. 61
ภาคปลาย
รอบที่ 1 วันที่ 15 พ.ย. 61
รอบที่ 2 วันที่ 20 ธ.ค. 61
รายละเอียด
เพิ่มเติม
รายชื่อผู้ได้รับทุน
เข้าสู่ขั้นตอนการสมัคร
4 ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา
ไม่จำกัด 1. ค่าเล่าเรียน*
2. ค่าวัสดุเหมาจ่าย
3. เงินเดือน
1. ค่าเล่าเรียน *
2. เงินเดือน
ภาคต้น
ถึงวันที่ 30 พ.ค. 61
ภาคปลาย
ถึงวันที่ 20 ธ.ค. 61
รายละเอียด
เพิ่มเติม
รายชื่อผู้ได้รับทุน
เข้าสู่ขั้นตอนการสมัคร
5 ทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ที่เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย 5 1. ค่าเล่าเรียน*
2. ค่าวัสดุเหมาจ่าย
3. เงินเดือน
1. ค่าเล่าเรียน *
2. เงินเดือน
ภาคต้น
ถึงวันที่ 13 ก.ค. 61
ภาคปลาย
ถึงวันที่ 20 ธ.ค. 61
รายละเอียด
เพิ่มเติม
รายชื่อผู้ได้รับทุน
เข้าสู่ขั้นตอนการสมัคร
6 ทุนอุดหนุนการศึกษาเฉพาะค่าเล่าเรียนประเภท 60/40 140 - ค่าเล่าเรียน* - ภาคต้น
รอบที่ 1 วันที่ 30 มี.ค. 61
รอบที่ 2 วันที่ 31 พ.ค. 61
รอบที่ 3 วันที่ 13 ก.ค. 61
ภาคปลาย
รอบที่ 1 วันที่ 15 พ.ย. 61
รอบที่ 2 วันที่ 20 ธ.ค. 61
รายละเอียด
เพิ่มเติม
รายชื่อผู้ได้รับทุน
ติดต่อคณะ/วิทยาลัย/
สหสาขาวิชาที่นิสิตศึกษาอยู่
7 ทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสอน 80 70 7,000/เดือน 5,000/เดือน สัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน
รายละเอียด
เพิ่มเติม
รายชื่อผู้ได้รับทุน
ติดต่อคณะ/วิทยาลัย/
สหสาขาวิชาที่นิสิตศึกษาอยู่
8 ทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยวิจัย 40 5,000/เดือน 5,000/เดือน รอบที่ 1 (บัดนี้ - 20 มิ.ย. 61)
รอบที่ 2 (3 ก.ย.-17 ต.ค. 61)
รอบที่ 3 (1 ก.พ. -15 มี.ค 62)
รายละเอียด
เพิ่มเติม
รายชื่อผู้ได้รับทุน
เข้าสู่ขั้นตอนการสมัคร
9 ทุนอุดหนุนการศึกษานิสิตหลักสูตรปริญญาบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต สำหรับเตรียมเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
20 1. ค่าเล่าเรียน*
2. เงินเดือน
ภาคต้น
รอบที่ 1 วันที่ 30 มี.ค. 61
รอบที่ 2 วันที่ 31 พ.ค. 61
รอบที่ 3 วันที่ 13 ก.ค. 61
ภาคปลาย
รอบที่ 1 วันที่ 15 พ.ย. 61
รอบที่ 2 วันที่ 20 ธ.ค. 61
รายละเอียด
เพิ่มเติม
รายชื่อผู้ได้รับทุน
เข้าสู่ขั้นตอนการสมัคร
10 ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนิสิตชาวต่างประเทศ
กลุ่มอาเซียน
5 60 1. อัตราค่าเล่าเรียนนิสิตชาวต่างชาติ
2. เงินเดือน
3. ค่าที่พักเหมาจ่าย
4. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
สนับสนุนทุนปีการศึกษา 2557 เท่านั้น
รายละเอียด
เพิ่มเติม
รายชื่อผู้ได้รับทุน
เข้าสู่ขั้นตอนการสมัคร
11 ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตชาวต่างประเทศ     1. อัตราค่าเล่าเรียนตามจำนวนที่จ่ายจริง
2. เงินเดือน
3. ค่าเดินทางไป-กลับ
4. ค่าที่พักเหมาจ่าย
5. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคต้น
รอบที่ 1 วันที่ 30 มี.ค. 61
รอบที่ 2 วันที่ 31 พ.ค. 61
รอบที่ 3 วันที่ 13 ก.ค. 61
ภาคปลาย
รอบที่ 1 วันที่ 15 พ.ย. 61
รอบที่ 2 วันที่ 20 ธ.ค. 61
รายละเอียด
เพิ่มเติม
รายชื่อผู้ได้รับทุน
เข้าสู่ขั้นตอนการสมัคร
12 ทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่มีความสามารถด้านกีฬา 10 ค่าเล่าเรียน บัดนี้ ถึง 23 ก.ค. 61
รายละเอียด
เพิ่มเติม
รายชื่อผู้ได้รับทุน
 
เข้าสู่ขั้นตอนการสมัคร
 
 
*ค่าเล่าเรียน หมายถึง ค่าเล่าเรียนในอัตรานิสิตชาวไทย ไม่รวมค่าธรรมเนียมพิเศษ
             

             

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: +662-218-3501 กด 0
E-mail: grad@chula.ac.th