Open หน้าหลัก
Open เกี่ยวกับเรา
Open หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
Open การเข้าศึกษา
Open ทุนอุดหนุนการศึกษาและวิจัย
Open วิทยานิพนธ์
Open ข่าวสาร/กิจกรรม
Open สื่อสารองค์กร
 
 
     


>>ทุนอุดหนุนการศึกษา
  | >>ทุนอุดหนุนการวิจัย | >>รายชื่อทุนภาษาอังกฤษ | >>เกณฑ์ทุนการศึกษาและวิจัย |
>>ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทุน

ข้อมูลเกี่ยวกับ ทุนค่าเล่าเรียนประเภท 60/40
 
1.   หลักเกณฑ์ทุน
  - ปี 2556
  - ปี 2556 (ฉบับที่ 2)
  - ปี 2558 , ประกาศเพิ่มเติม
     
2.   ประกาศรับสมัคร
3.   รายละเอียดเพิ่มเติม
     
    (สำหรับเจ้าหน้าที่)
    คณะ/วิทยาลัย/สหสาขาวิชา  ส่งรายชื่อผู้ได้รับทุน ภายในวันที่ 4 ก.ค. 59 มาที่ E-mail : fund.grad@gmail.com
  - ประการศการจัดสรรทุนการศึกษาดพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสอน
  - แบบฟอร์มส่งรายชื่อทุนผู้ช่วยสอน
       
 
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน    |    รายชื่อผู้ได้รับทุน    |     ขั้นตอนการสมัคร    |
             

             

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: +662-218-3501 กด 0
E-mail: grad@chula.ac.th