Open หน้าหลัก
Open เกี่ยวกับเรา
Open หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
Open การเข้าศึกษา
Open ทุนอุดหนุนการศึกษาและวิจัย
Open วิทยานิพนธ์
Open ข่าวสาร/กิจกรรม
Open สื่อสารองค์กร
 
 
     
สำหรับนิสิต สำหรับเจ้าหน้าที่หลักสูตรสหสาขาวิชา สำหรับเจ้าหน้าที่คณะ
สำหรับนิสิต
1.1   คำร้องทั่วไปเกี่ยวกับการรับสมัคร
1.2   คำร้องขอหนังสือรับรองผ่านการสอบคัดเลือก
1.3   คำร้องขอหนังสือรับรองวุฒิ/คะแนนรายวิชา (สำหรับผู้เข้าศึกษาในปีพ.ศ. 2505-2531)
1.4   แบบฟอร์มการมอบฉันทะเพื่อรับเงินแทน
1.5   คำร้องทั่วไปสำหรับนิสิตสหสาขาวิชา
1.6   หนังสือรับรอง
   
1.6.1   หนังสือรับรองรูปแบบทั่วไป
1.6.2   หนังสือรับรองและเอกสาร(เฉพาะของหลักสูตร)
   
1.6.2.1   หนังสือรับรอง-สาขาวิชาการจัดการด้านโลจิสติกส์(สหสาขาวิชา)
1.6.2.2   หนังสือรับรอง-สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
1.6.2.3   หนังสือรับรอง-ภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์
1.6.2.4   หนังสือรับรอง-ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
1.6.2.5   หนังสือรับรอง-ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1.6.2.6   หนังสือรับรอง-ภาควิชามาตรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
1.6.2.7   หนังสือรับรอง-สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
1.6.2.8   หนังสือรับรอง-สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
1.6.2.9   หนังสือรับรอง-สาขาวิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์
1.6.2.10   หนังสือรับรอง-สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
1.6.2.11   หนังสือรับรอง-สาขาวิชาจิตวิทยา คณะจิตวิทยา
1.6.2.12   หนังสือรับรอง-สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1.6.2.13   ข้อมูลประกอบการสมัครเข้าศึกษาและหนังสือรับรองสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์
1.6.2.14   หนังสือแสดงความจำนงค์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
1.6.2.15   หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน(รูปแบบทั่วไป)
     
     
1.7   แบบคำร้องขอบัตรผ่านเข้าใช้สำนักงานสหสาขาวิชา บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารวิทยพัฒนา
1.8   แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)
     
1.9   แบบฟอร์มการขอขยายเวลาการศึกษา
   
1.9.1   แบบฟอร์มการขอขยายเวลาการศึกษาเพื่อรอเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์
   
   
1.9.2   แบบฟอร์มการขอขยายเวลาการศึกษานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
   
 

 

1.10   แบบฟอร์มเกี่ยวกับทุน
   
    ทุนอุดหนุนการศึกษา
   
   
1. ทุนการศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต "100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"
       
2. ทุนอุดหนุนการศึกษาฯ 72 พรรษา
       
3. ทุนอุดหนุนการศึกษาฯ 72 พรรษา (สำหรับนิสิต โครงการ ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร)
     
4. ทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก และปริญญาโทที่เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง กับความเป็นไทย
       
5. ทุนอุดหนุนการศึกษาเฉพาะค่าเล่าเรียนประเภท 60/40
     
6. ทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสอน
       
7. ทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยวิจัย
       
8. ทุนอุดหนุนการศึกษานิสิตหลักสูตรปริญญาบัณฑิต และปริญญามหาบัณฑิต สำหรับเตรียมเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
       
9. ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนิสิตชาวต่างประเทศกลุ่มอาเซียน
       
10. ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนิสิตชาวต่างประเทศ
       
11. ทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่มีความสามารถด้านกีฬา
       
ทุนอุดหนุนการวิจัย
     
1. ทุน 90 ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
       
2. ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิต
       
3. ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ของโครงการ “จุฬาฯ เพียงพอ”  
       
4. ทุนสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาเอกและโทไปทำวิจัยในต่างประเทศ
       
5. ทุนสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตไปเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ
       
6. ทุนสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาเอกและโทเสนอผลงานวิชาการในประเทศ
       
7. ทุนโครงการหลังปริญญาเอก
       
8. ทุนการสนับสนุนผลงานวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยหลังปริญญาเอก ที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ
       
       
 
กลับไปยังรายการด้านบน
 
             

             

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: +662-218-3501 กด 0
E-mail: grad@chula.ac.th