0 บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Untitled Document
 
Open หน้าหลัก
Open เกี่ยวกับเรา
Open หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
Open การเข้าศึกษา
Open ทุนอุดหนุนการศึกษาและวิจัย
Open วิทยานิพนธ์
Open ข่าวสาร/กิจกรรม
Open สื่อสารองค์กร
 
 
     
หน้านี้แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ วันพุธ ที่31มกราคม 2018
 
ผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามที่กำหนด สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ภาควิชาโดยตรง
ประกาศ...การรับสมัครบุคคลที่มีความรู้ความสามารถสูงเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาด้วยวิธีพิเศษ

 

รายละเอียด คณะ/สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัครด้วยวิธีพิเศษ
Open บัณฑิตวิทยาลัย (สหสาขาวิชา)    
Open คณะวิศวกรรมศาสตร์    
Open คณะอักษรศาสตร์
Open คณะวิทยาศาสตร์    
Open คณะรัฐศาสตร์    
Open คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
Open คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี    
Open คณะนิเทศศาสตร์ 
Open คณะเศรษฐศาสตร์   
Open คณะแพทยศาสตร์    
Open คณะสัตวแพทยศาสตร์    
Open คณะทันตแพทยศาสตร์
Open คณะเภสัชศาสตร์    
Open วิทยาลัยประชากรศาสตร์    
Open คณะศิลปกรรมศาสตร์    
Open คณะพยาบาลศาสตร์            
Open คณะสหเวชศาสตร์          
Open คณะจิตวิทยา          
Open คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา         
Open นิติศาสตร์          
Open วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  
Open คณะครุศาสตร์            

| กลับไปยังหน้าแรก |

 
 
 
 
             

             

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: +662-218-3501 กด 0
E-mail: grad@chula.ac.th