Open หน้าหลัก
Open เกี่ยวกับเรา
Open หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
Open การเข้าศึกษา
Open ทุนอุดหนุนการศึกษาและวิจัย
Open วิทยานิพนธ์
Open ข่าวสาร/กิจกรรม
Open สื่อสารองค์กร
 
 
     
 
ระบบการรับสมัครเข้าศึกษา
  
เข้าสู่ระบบรับสมัคร ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561
แบบสำรวจภาควิชา
1.1 ตัวอย่างรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
1.2 ตรวจสอบรหัสหลักสูตรที่เปิดรับในปีการศึกษา 2561*
1.3กำหนดการเปิดรับสมัครเข้าศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
1.4 เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ(รับเข้า) /ประกาศเกณฑ์ภาษาอังกฤษ*
1.5 คู่มือการใช้งานระบบรับสมัคร*
1.6การจัดส่งผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อออกรหัสประจำตัวนิสิตใหม่*
1.7บันทึกการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสำหรับผู้สมัครชาวต่างชาติ*
1.8 การเทียบแต้มเฉลี่ยสะสมจากระบบอื่นเป็นระบบแต้มสูงสุด 4.00*
1.9 ตัวอย่างแบบฟอร์ม บ.21*
1.10ตารางรับสมัคร Cu-TEP ของศูนย์ทดสอบ ปีการศึกษา2561*
1.11ประกาศหลักสูตรที่เปิดเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง*
   
   

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-2183502-5

             

             

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: +662-218-3501 กด 0
E-mail: grad@chula.ac.th