Open หน้าหลัก
Open เกี่ยวกับเรา
Open หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
Open การเข้าศึกษา
Open ทุนอุดหนุนการศึกษาและวิจัย
Open วิทยานิพนธ์
Open ข่าวสาร/กิจกรรม
Open สื่อสารองค์กร
 
 
     
ข่าวและข้อมูล
  • ประกาศและกำหนดการต่างๆ
กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2561
ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561
ประกาศ การรับสมัครบุคคลที่มีความรู้ความสามารถสูงเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาด้วยวิธีพิเศษ
เข้าสู่ระบบการรับสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561
ประกาศจุฬาฯเรื่องอัตราการเรียกเก็บเงินค่าเล่าเรียน และเงินเรียกเก็บประเภทอื่นๆ สำหรับนิสิต พ.ศ.2556  
การยื่นคำร้องขอเลือกสาขาวิชา (กรณีที่สอบได้มากกว่า 1 สาขาวิชา)
  • เกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าการศึกษา
ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551
เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป
ประกาศเกณฑ์คะแนนทดสอบทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษา พ.ศ. 2557
  • ข้อมูลแจ้งเพื่อทราบ
ปฏิทินการสอบปี 2017 ของศูนย์ทดสอบแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำหนดการสมัครสอบภาษาอังกฤษ ( CU-TEP)
ลงทะเบียนสมัครสอบภาษาอังกฤษ  (CU-TEP)
การสอบความถนัดทางธุรกิจ (CU-BEST) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
การทดสอบวัดความรู้พื้นฐานในการใช้ภาษาไทย  (CU-TMC)
การทดสอบวิชาพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) คณะครุศาสตร์
 
             

             

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: +662-218-3501 กด 0
E-mail: grad@chula.ac.th