ทุนอุดหนุนการศึกษา
 
ทุนหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต “100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” (ประกาศ) (หลักเกณฑ์ ไทย / Eng) (ใบสมัคร)
(ภาคต้น ปี 57 หมดเขต 18 เม.ย. 57)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ภาคต้น 2557
(ประกาศ ฉบับที่ 2)
ทุน 72 พรรษา ป.โท/เอก (ภาคต้น สมัครภายใน 18 เม.ย. 57 , ภาคปลาย ภายใน 18 ม.ค. 58)

(หลักเกณฑ์)
(ประกาศ) (ใบสมัคร) (รายละเอียดการรับเข้าด้วยวิธีพิเศษ) (รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์)
ทุน 72 พรรษา (นิสิตทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร) ป.โท/เอก (ปิดรับสมัครปีการศึกษา 2556)

(ประกาศ) (ใบสมัคร)
ทุนนิสิตสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย (ป.โท/เอก) (ปิดรับสมัครปีการศึกษา 2556)

(ประกาศ) (ใบสมัคร)
ทุนค่าเล่าเรียนประเภท 60/40 ปี 57 (ป.เอก)
(ภาคต้น สมัครภายใน 18 เม.ย. 57 , ภาคปลาย ภายใน 18 ม.ค. 58)

(หลักเกณฑ์)
(ประกาศ)
ทุนผู้ช่วยสอน ป.โท/เอก (ประกาศ) (ตลอดปี)

การส่งผลงานตีพิมพ์เพื่อจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสอน ปี 2557
(คณะ/วิทยาลัย/สหสาขาวิชา ส่งข้อมูลภายในวันที่ 12 มีนาคม 2557 ที่ E-mail: fund.grad@gmail.com)
(ฟอร์มผลงาน)
ทุนผู้ช่วยวิจัย ปี 57 (ป.โท/เอก) (สมัครภายใน 14 มี.ค. 57 )

(หลักเกณฑ์) (ประกาศ) (ใบสมัคร)
ทุนนิสิตปริญญาบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิตสำหรับเตรียมเข้าปริญญาดุษฎีบัณฑิต
(ภาคต้น ปี 57 สมัคร 1 เม.ย. - 31 ก.ค. 57, ภาคปลาย ปี 57 สมัคร 1 ส.ค. - 18 ธ.ค. 57)

(หลักเกณฑ์) (ประกาศ) (ใบสมัคร)
 
ทุนนิสิตที่มีความสามารถด้านกีฬา ป.โท/เอก (ป.โท/เอก)
(สมัครภายใน 20 ส.ค. 57)

(ประกาศ) (ใบสมัคร)
 
ทุนอุดหนุนการวิจัย
 
ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 ปีงบประมาณ 2557 (ป.โท/เอก) (แผนการจัดสรร)
(เลือกได้ทุนใดทุนหนึ่งเท่านั้น) ดังนี้

1. ทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 25 (รายละเอียด) (เกณฑ์ทุน) (สมัครทุน)
2. ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ (ประกาศ) (สมัครทุุน)

(สมัครภายใน 17 เม.ย. 57)
ทุนวิทยานิพนธ์ของโครงการ “จุฬาฯ พอเพียง” ป.โท/เอก (ตลอดปี)

(ประกาศ) (ใบสมัคร)
ทุนไปทำวิจัยในต่างประเทศ (ป.โท/เอก) (ตลอดปี)

(หลักเกณฑ์ ไทย / Eng) (ใบสมัคร)
ทุนเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ (ป.โท/เอก) (ตลอดปี)(ครั้งแรกและครั้งเดียว)

(หลักเกณฑไทย / Eng) (ใบสมัคร ไทย / Eng )
ทุนสนับสนุนผลงานตีพิมพ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยหลัง ป.เอก (ตลอดปี)
(เสนอผลงานต่างประเทศครั้งแรกหรือหลายครั้ง)

(หลักเกณฑ์ ไทย / Eng) (ใบสมัคร)
ทุนเสนอผลงานวิชาการในประเทศ (ป.โท/เอก) (ตลอดปี)

(ประกาศ) (ใบสมัคร)
ทุนหลังปริญญาเอก (Posdocteral Fellowship) (ตลอดปี)

(ประกาศ) (ใบสมัคร ไทย / Eng)
 


  
ชื่อทุนอุดหนุนการศึกษาและวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ  [คลิกที่นี่เพื่อดูรายชื่อทุน]


 
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 0-22183501, แฟกซ์ 0-22183506, E-mail address : grad@chula.ac.th