ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเกี่ยวกับทุน

1.ทุนอุดหนุนการศึกษา (Study scholarships)
ทุนการศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต “100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”
คู่มือการรับทุน ปี 2556
แบบฟอร์มการเบิกทุนการศึกษา
แบบเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
แบบขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการทำวิจัย
ใบปฏิบัติงานหน้าที่ผู้ช่วยสอน
 
ทุน 72 พรรษา (H.M. the King’s 72nd Birthday Scholarship)
แบบฟอร์มการเบิกทุน 72 พรรษา ของนิสิตผู้รับทุน ปีการศึกษา 2556
  (72nd Birthday Anniversary of His Majesty the King’s Scholarship Withdrawal Form)
แบบฟอร์มการเบิกทุน 72 พรรษา ของนิสิตผู้รับทุน ปีการศึกษา 2555
  (72nd Birthday Anniversary of His Majesty the King’s Scholarship Withdrawal Form)
แบบฟอร์มการเบิกทุน 72 พรรษา ของนิสิตผู้รับทุน ปีการศึกษา 2554
แบบฟอร์มการเบิกทุน 72 พรรษา ของนิสิตผู้รับทุน ปีการศึกษา 2553
แบบฟอร์มการเบิกทุน 72 พรรษา ของนิสิตผู้รับทุน ปีการศึกษา 2552
   
ทุน 72 พรรษา(นิสิตโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร)
แบบฟอร์มการเบิกทุนฯ ของนิสิตผู้รับทุน ปีการศึกษา 2556
แบบฟอร์มการเบิกทุนฯ ของนิสิตผู้รับทุน ปีการศึกษา 2555
   
ทุนผู้ช่วยสอน(Teaching Assistantship Scholarship)
คู่มือการรับทุนผู้ช่วยสอนของบัณฑิตวิทยาลัย
แบบขอเบิกทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสอน
(Teaching Assistantship Scholarship Form)
   
ทุนอุดหนุนค่าเล่าเรียนเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยวิจัย(Research Assistantship Scholarship)
แบบรายงานการปฏิบัติงานของผู้ได้รับทุนอุดหนุนค่าเล่าเรียนเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยวิจัย  
(Tuition Scholarship for Research Assistantship Recipient Performance Report Form)
 
ทุนอุดหนุนการศึกษาเฉพาะค่าเล่าเรียน ประเภท (60/40)
แนวทางและแบบฟอร์มการเบิกทุนอุดหนุนการศึกษาเฉพาะค่าเล่าเรียนประเภท (60/40) ปีการศึกษา 2556
แนวทางและแบบฟอร์มการเบิกทุนอุดหนุนการศึกษาเฉพาะค่าเล่าเรียนประเภท (60/40) ปีการศึกษา 2555
แนวทางและแบบฟอร์มการเบิกทุนอุดหนุนการศึกษาเฉพาะค่าเล่าเรียนประเภท (60/40) ปีการศึกษา 2554
 
ทุนอุดหนุนการศึกษาเฉพาะค่าเล่าเรียน (ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก 72 พรรษา)
แนวทางการรับทุนและแบบฟอร์มการเบิกทุนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกทุน 72 พรรษา ปีการศึกษา 2556
แนวทางการรับทุนและแบบฟอร์มการเบิกทุนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกทุน 72 พรรษา ปีการศึกษา 2555
แนวทางการรับทุนและแบบฟอร์มการเบิกทุนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกทุน 72 พรรษา ปีการศึกษา 2554
 
ทุนอุดหนุนการศึกษาเฉพาะค่าเล่าเรียน
แนวทางการรับทุนและแบบฟอร์มการเบิกทุนอุดหนุนการศึกษาเฉพาะค่าเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2553

แนวทางการรับทุนและแบบฟอร์มการเบิกทุนอุดหนุนการศึกษาเฉพาะค่าเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2552
   
ทุนอุดหนุนการศึกษาที่เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย
แบบขอเบิกเงินทุนทุนอุดหนุนการศึกษาที่เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย ปี 2556
คู่มือทุนอุดหนุนการศึกษาที่เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย ประจำปีการศึกษา 2554
แบบขอเบิกเงินทุนทุนอุดหนุนการศึกษาที่เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย
   
ทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่มีความสามารถด้านกีฬา
แนวทางการรับทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่มีความสามารถด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2555
   
2.ทุนอุดหนุนการวิจัย (Research Scholarships)
ทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (90th Year Chulalongkorn Scholarship)
แบบรายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับผู้รับ “ทุน  90 ปี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”
(ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะ ส่งพร้อมกับแบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร)
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร (แนบหน้าสมุดธนาคารของ อ.ที่ปรึกษา และสำเนาบัตร ปชช.หรือบัตรข้าราชการ)
แบบรายงานการเงิน ตั้งแต่รุ่นที่ 14 เป็นต้นไป (ส่งแบบรายงานความก้าวหน้า พร้อมกับแบบรายงานการเงิน )
แบบรายงานการเงิน รุ่นที่ 9 - 13 (ส่งแบบรายงานความก้าวหน้า พร้อมกับแบบรายงานการเงิน )
  ใบรับรองการใช้สารเคม(เฉพาะงานวิจัยที่ใช้สารเคมี) ดูรายละเอียดได้ที่ http://chemsafe.chula.ac.th/
หลักเกณฑการสนับสนุน "ทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช พ.ศ.2550
คู่มือผู้รับทุน 90 ปี จุฬาฯ
คู่มือผู้รับทุน 90 ปี จุฬาฯ
คู่มือผู้รับทุน 90 ปี จุฬาฯ รุ่นที่ 14 (1/2554) รุ่นที่ 15 (2/2554) รุ่นที่ 16 (3/2554)
คู่มือผู้รับทุน 90 ปี จุฬาฯ รุ่นที่ 11 (1/2553) รุ่นที่ 12 (2/2553) รุ่นที่ 13 (3/2553)
คู่มือผู้รับทุน 90 ปี จุฬาฯ รุ่นที่ 9 (2/2552)
 
ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิต(Thesis Scholarships for Students)
   
คู่มือผู้รับทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2557
แนวปฏิบัติในการเบิกทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิต
ครั้งที่ 1/2557 (ภาคต้น ปีการศึกษา 2556 ปีงบประมาณ 2557)

(Guidelines Thesis Scholarship for Students Withdrawal Regulation
No 1/2557 First  Semester Academic Year 2556  Fiscal Year 2557)
   
คู่มือผู้รับทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2556
แนวปฏิบัติในการเบิกทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิต
ครั้งที่ 3/2556 (ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 ปีงบประมาณ 2556)

(Guidelines Thesis Scholarship for Students Withdrawal Regulation
No 3/2556 Second Semester Academic Year 2555  Fiscal Year 2556)
   
คู่มือผู้รับทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2556
แนวปฏิบัติในการเบิกทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิต
ครั้งที่ 2/2556 (ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 ปีงบประมาณ 2556)

(Guidelines Thesis Scholarship for Students Withdrawal Regulation
No 2/2556 Second Semester Academic Year 2555  Fiscal Year 2556)
   
คู่มือผู้รับทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2556
แนวปฏิบัติในการเบิกทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิต
ครั้งที่ 1/2556 (ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 ปีงบประมาณ 2556)

(Guidelines Thesis Scholarship for Students Withdrawal Regulation
No 1/2556 First Semester Academic Year 2555  Fiscal Year 2556)
   
ทุนเสนอผลงานวิชาการ(Scholarships in Support of Academic Paper Presentations)
แบบฟอร์มการขอรับทุนสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาเอกและโทไปเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ
  (Overseas Academic Presentation Scholarship for Graduate Students Form)
   
แบบฟอร์มการขอรับทุนไปเสนอผลงานวิชาการในประเทศ
(Scholarships in Support of Academic Presentations at Academic Conferences in Thailand Form)
   
ทุนดุษฎีบัณฑิตเพื่อพัฒนาศาสตร์   
แนวทางการรับทุนและแบบเบิกเงินโครงการทุนดุษฎีบัณฑิตเพื่อพัฒนาศาสตร์
   
ทุนหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral)
หลักเกณฑ์การสนับสนุนโครงการทุนหลังปริญญาเอก กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช พ.ศ. 2553
  (Announcement Support for Rachadapisaek Sompote Fund Post-Doctoral Support)
แบบขอเบิกเงินทุนสนับสนุนหลังปริญญาเอก
  (Guidelines for Receiving Post-Doctoral Support)
ใบสมัครทุนหลังปริญญาเอก
  ( Rachadapisaek Sompote Fund Post-Doctoral Support Proposal Application Form)
   
ทุนไปทำวิจัยในต่างประเทศ
แบบฟอร์มการขอรับทุนสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาเอก-โทไปทำวิจัยในต่างประเทศ

 

 

แบบฟอร์มและอื่นๆ
คู่มือการใช้จุฬาวิทยานุกรมเบื่้องต้น
คู่มือการใช้จุฬาวิทยานุกรมเบื่้องต้น
   
แนวปฏิบัติในการตีพิมพ์ผลงาน
แนวปฏิบัติการระบุหน่วยงานต้นสังกัดในวารสารการตีพิมพ์ผลงานวิจัยร่วมกันระหว่างนิสิตและอาจารย์
ผู้ีรับทุนสนับสนุนการศึกษาและวิจัย
   
คำยินยอมของคู่สมรส
แบบฟอร์มคำยินยอมของคู่สมรส
   
คำร้องทั่วไป
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
   
รายงานผลงานวิชาการ
แบบรายงานผลงานทางวิชาการและผลการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
   
การมอบฉันทะ
แบบฟอร์มการมอบฉันทะ (กรณีให้บุคคลอื่นรับเงินแทน)
   
รายชื่อทุนภาษาอังกฤษ
ชื่อทุนอุดหนุนการศึกษาและวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ
 

 

| กลับไปยังหน้าแรก |


บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 0-22183501, แฟกซ์ 0-22183522, E-mail address : grad@chula.ac.th