จำนวนทุน จำนวนเงินที่จัดสรร (ทุนละ/บาท) กำหนดวันรับสมัคร(โดยประมาณ)
ป. เอก ป. โท ป. เอก ป. โท ภาคต้น ภาคปลาย
1. : ทุนการศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต 100 ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
100 ทุน 0 ทุน 1. ค่าเล่าเรียน* 2. เงินเดือนนิสิต 3. ค่าใช้จ่ายในการวิจัย 4. ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา รอบที่ 1 : 30 มี.ค. 61
รอบที่ 2 : 31 พ.ค. 61
รอบที่ 3 : 13 ก.ค. 61

ทุนทดแทน
30 มี.ค. 61 - 29 มิ.ย 61
รอบที่ 1 : 15 พ.ย. 61
รอบที่ 2 : 20 ธ.ค. 61


ทุนทดแทน
15 พ.ย. 61 - 20 ธ.ค. 61
2. : ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา
10 ทุน 55 ทุน 1. ค่าเล่าเรียน* 2. เงินเดือน 3. ค่าวัสดุเหมาจ่าย 1. ค่าเล่าเรียน * 2. เงินเดือน รอบที่ 1 : 30 มี.ค. 61
รอบที่ 2 : 31 พ.ค. 61
รอบที่ 3 : 13 ก.ค. 61
รอบที่ 1 : 15 พ.ย. 61
รอบที่ 2 : 20 ธ.ค. 61
3. : ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา (สำหรับนิสิตโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร)
10 ทุน 55 ทุน 1. ค่าเล่าเรียน* 2. ค่าวัสดุเหมาจ่าย  3. เงินเดือน 1. ค่าเล่าเรียน * 2. เงินเดือน รอบที่ 1 : 30 มี.ค. 61
รอบที่ 2 : 31 พ.ค. 61
รอบที่ 3 : 13 ก.ค. 61
รอบที่ 1 : 5 พ.ย. 61
รอบที่ 2 : 20 ธ.ค. 61

4. : ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา
10 ทุน 55 ทุน 1. ค่าเล่าเรียน* 2. ค่าวัสดุเหมาจ่าย 3. เงินเดือน 1. ค่าเล่าเรียน * 2. เงินเดือน ถึง : 30 พ.ค. 61 ถึง : 20 ธ.ค. 61
5. : ทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ที่เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย
5 ทุน 5 ทุน 1. ค่าเล่าเรียน* 2. ค่าวัสดุเหมาจ่าย 3. เงินเดือน 1. ค่าเล่าเรียน * 2. เงินเดือน บัดนี้ ถึง 13 ก.ค. 61 บัดนี้ ถึง 20 ธ.ค. 61
6. : ทุนอุดหนุนการศึกษาเฉพาะค่าเล่าเรียนประเภท 60/40
140 ทุน 0 ทุน ค่าเล่าเรียน* - รอบที่ 1 : 30 มี.ค. 61
รอบที่ 2 : 31 พ.ค. 61
รอบที่ 3 : 13 ก.ค. 61
รอบที่ 1 : 15 พ.ย. 61
รอบที่ 2 : 20 ธ.ค. 61
7. : ทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสอน
80 ทุน 70 ทุน 7,000/เดือน 5,000/เดือน สัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน
ติดต่อคณะ/วิทยาลัย/
สหสาขาวิชาที่นิสิตศึกษาอยู่
สัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน
ติดต่อคณะ/วิทยาลัย/
สหสาขาวิชาที่นิสิตศึกษาอยู่
8. : ทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยวิจัย
40 ทุน 40 ทุน 5,000/เดือน 5,000/เดือน รอบที่ 1 : บัดนี้ ถึง 20 มิ.ย. 61
รอบที่ 2 : 3 ก.ย.-17 ต.ค. 61
รอบที่ 3 : 1 ก.พ. -15 มี.ค 62
รอบที่ 1 : บัดนี้ ถึง 20 มิ.ย. 61
รอบที่ 2 : 3 ก.ย.-17 ต.ค. 61
รอบที่ 3 : 1 ก.พ. -15 มี.ค 62
9. : ทุนอุดหนุนการศึกษานิสิตหลักสูตรปริญญาบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต สำหรับเตรียมเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
20 ทุน 20 ทุน 1. ค่าเล่าเรียน* 2. เงินเดือน 1. ค่าเล่าเรียน* 2. เงินเดือน รอบที่ 1 : 30 มี.ค. 61
รอบที่ 2 : 31 พ.ค. 61
รอบที่ 3 : 13 ก.ค. 61
รอบที่ 1 : 15 พ.ย. 61
รอบที่ 2 : 20 ธ.ค. 61
10. : ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตชาวต่างประเทศ
0 ทุน 0 ทุน 1. อัตราค่าเล่าเรียนตามจำนวนที่จ่ายจริง 2. เงินเดือน 3. ค่าเดินทางไป-กลับ 4. ค่าที่พักเหมาจ่าย 5. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 1. อัตราค่าเล่าเรียนตามจำนวนที่จ่ายจริง 2. เงินเดือน 3. ค่าเดินทางไป-กลับ 4. ค่าที่พักเหมาจ่าย 5. ค่าธรรมเนียมการศึกษา รอบที่ 1 : 30 มี.ค. 61
รอบที่ 2 : 31 พ.ค. 61
รอบที่ 3 : 13 ก.ค. 61
รอบที่ 1 ; 15 พ.ย. 61
รอบที่ 2 : 20 ธ.ค. 61
11. : ทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่มีความสามารถด้านกีฬา
10 ทุน 10 ทุน ค่าเล่าเรียน ค่าเล่าเรียน บัดนี้ ถึง 23 ก.ค. 61 รอบที่ 1 วันที่ 15 พ.ย. 61
รอบที่ 2 วันที่ 20 ธ.ค. 61

* ค่าเล่าเรียน หมายถึง ค่าเล่าเรียนในอัตรานิสิตชาวไทย ไม่รวมค่าธรรมเนียมพิเศษ

** ค่าเล่าเรียน หมายถึง ค่าเล่าเรียนในอัตรานิสิตชาวไทย ไม่รวมค่าธรรมเนียมพิเศษ