ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด   ณ วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557  เวลา 10.43 น.

โปรดทราบ
1. การค้นหาข้อมูล ท่านสามารถค้นหาข้อมูลได้โดยกดปุ่ม Ctrl+F แล้วพิมพ์คำที่ต้องการค้นในช่อง Find :เช่น ถ้าต้องการค้นหาชื่อผู้รับเงิน ให้พิมพ์ชื่อลงในช่อง Find แล้วกดปุ่ม Next เพื่อค้นหาข้อมูลการติดต่อขอรับเช็ค

2. การติดต่อขอรับเช็ค ผู้ที่มีรายชื่อเช็คพร้อมจ่าย สามารถติดต่อขอรับเช็คได้ที่หน่วย One Stop Service ชั้น 1 บัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. (ไม่พักกลางวัน)

เงินทุน
เลขที่ใบสำคัญจ่าย
ชื่อผู้รับเงิน
จำนวนเงินที่จ่าย
1120
2320005535
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
214
1220
2320004634
คณะสัตวแพทยศาสตร์
4,000.00
1220
2320004637
คณะทันตแพทยศาสตร์
4,000.00
1220
2320004639
คณะเภสัชศาสตร์
4,000.00
1220
2320004641
คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4,000.00
1220
2320004644
คณะแพทยศาสตร์
4,000.00
1220
2320005118
บจ.โอ.เอ. คอมเทค
2,575.80
1320
2320004650
คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
136,500.00
1320
2320004658
คณะวิศวกรรมศาสตร์
19,500.00
1320
2320005330
รศ. ดร. สมใจ เพ็งปรีชา
8,501.00
1320
2320005500
น.ส.ตุลญา มะสีพันธ์
4,369.95
1320
2320005554
น.ส.ตุลญา มะสีพันธ์
3,402.00
1420
2320004663
คณะทันตแพทยศาสตร์
12,250.00
1420
2320004666
คณะสัตวแพทยศาสตร์
12,250.00
1420
2320004668
คณะเภสัชศาสตร์
12,250.00
1420
2320004670
คณะแพทยศาสตร์
12,250.00
1420
2320005498
บจ.อาร์ซีไอ แล็บสแกน
4,388.40
1420
2320005499
บจ.แล็บซีสเต็มส์
5,936.00
1520
2320004672
คณะแพทยศาสตร์
13,000.00
1520
2320004674
คณะสัตวแพทยศาสตร์
13,000.00
1520
2320004675
คณะทันตแพทยศาสตร์
13,000.00
1520
2320004676
คณะเภสัชศาสตร์
13,000.00
1520
2320004677
คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13,000.00
1520
2320005552
น.ส.ศรีประไพ ขนุนทอง
3,252.00
1620
2320004679
คณะเศรษฐศาสตร์
55,625.00
1620
2320004682
คณะอักษรศาสตร์
55,625.00
1720
2320004638
คณะวิศวกรรมศาสตร์
92,000.00
1720
2320004683
คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
92,000.00
1720
2320005551
หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม(นานาชาติ)
10,940.80
1820
2320004643
คณะศิลปกรรมศาสตร์
100,400.00
1820
2320004646
คณะอักษรศาสตร์
100,400.00
1820
2320004647
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
100,400.00
1820
2320004697
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
100,400.00
1820
2320005536
หลักสูตรการจัดการทางวัฒนธรรม
1,541.47
1820
2320005542
บจ.เอ เอส เทคโนโลยี แอนด์
2,067.00
1820
2320005544
บจ.พี.เจน (2555)
11,071.70
1820
2320005545
บจ.อินเทอนัล คอมพิวท์ คอร์ปอเรชั่น
24,766.36
1820
2320005546
บมจ.มติชน
55,968.00
1920
2320004651
คณะอักษรศาสตร์
155,000.00
1920
2320004655
สถาบันภาษา
155,000.00
1920
2320005094
ผศ. ดร. จิรดา วุฑฒยากร
80,000.00
1B20
2320004529
คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
68,200.00
1B20
2320004657
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
157,500.00
1B20
2320004660
คณะวิศวกรรมศาสตร์
105,000.00
1B20
2320004661
คณะเศรษฐศาสตร์
52,500.00
1B20
2320004662
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
52,500.00
1B20
2320004667
คณะอักษรศาสตร์
52,500.00
1B20
2320005470
สถาบันการขนส่ง
35,000.00
1B20
2320005471
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโลจิสติกส์
3,977.50
1B20
2320005538
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโลจิสติกส์
3,250.00
1B20
2320005539
น.ส. พันวา นาคจรูญ
1,000.00
1D20
2320004687
คณะอักษรศาสตร์
125,000.00
1D20
2320005547
หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
4,414.00
1D20
2320005548
ดร. ศราวุฒิ อารีย์
9,000.00
1D20
2320005549
รศ. ดร. สุเนตร ชุตินธรานนท์
4,500.00
1D20
2320005550
นาย อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์
4,500.00
1E20
2320004017
บจ. แบงเทรดดิ้ง 1992
4,876.00
1E20
2320004690
คณะแพทยศาสตร์
15,800.00
1E20
2320004691
คณะทันตแพทยศาสตร์
15,800.00
1E20
2320004692
คณะสหเวชศาสตร์
15,800.00
1E20
2320004693
คณะสัตวแพทยศาสตร์
15,800.00
1E20
2320004695
คณะเภสัชศาสตร์
15,800.00
1F20
2320004698
คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2,000.00
1F20
2320004699
คณะทันตแพทยศาสตร์
16,000.00
1G20
2320004701
คณะพยาบาลศาสตร์
5,750.00
1J20
2320000335
น.ส.อรพรรณ แสงสว่าง
1,000.00
1J20
2320004704
คณะแพทยศาสตร์
22,400.00
1J20
2320004705
คณะทันตแพทยศาสตร์
22,400.00
1J20
2320004706
คณะเภสัชศาสตร์
22,400.00
1J20
2320004707
คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
22,400.00
1J20
2320004708
คณะวิศวกรรมศาสตร์
22,400.00
1J20
2320004710
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
22,400.00
1J20
2320005540
หลักสูตรวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี
11,000.00
1J20
2320005541
สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
10,244.00
1K20
2320004714
คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
532,685.00
1K20
2320004716
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
331,665.00
1K20
2320004717
คณะเภสัชศาสตร์
55,070.00
1K20
2320004718
คณะวิศวกรรมศาสตร์
429,820.00
1L20
2320004720
คณะอักษรศาสตร์
42,800.00
1L20
2320004722
คณะเศรษฐศาสตร์
42,800.00
1N20
2320004742
คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15,800.00
1N20
2320004746
คณะเศรษฐศาสตร์
15,800.00
1N20
2320004748
รร.เสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษา
15,800.00
1O20
2320004750
คณะวิศวกรรมศาสตร์
80,000.00
1O20
2320004751
คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
40,000.00
1O20
2320004752
คณะเศรษฐศาสตร์
30,000.00
1O20
2320005474
เงินทุนสถาบันวิจัยพลังงาน
90,000.00
2020
2320003844
ผศ. ดร. ชัยพร ภู่ประเสริฐ
50,000.00
2020
2320004627
น.ส.จันทิมา ช่วยชุม
20,000.00
7020
2320004302
ส.อุปกรณ์ผจญเพลิงและเคมี
4,081.00
7020
2320005113
บจ.เอ็ม วอเตอร์
6,996.00
7020
2320005537
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
672.04
7020
2320005543
บจ.เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพพลายส์
9,328.00
9820
2320005401
ศ. ดร.อัญชลี  ทัศนาขจร
100,000.00
9820
2320005524
บัณฑิตวิทยาลัย (จุลชีววิทยาฯ)
8,000.00
9820
2320005525
บัณฑิตวิทยาลัย (เภสัชวิทยาฯ)
4,000.00
9820
2320005526
บัณฑิตวิทยาลัย (ชีวเวชศาสตร์)
36,000.00
9820
2320005527
บัณฑิตวิทยาลัย (การจัดการสิ่งแวดล้อ
8,000.00
9820
2320005528
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ (นาโนฯ)
20,000.00
9820
2320005529
บัณฑิตวิทยาลัย (การจัดการทางวัฒนธรรม)
15,454.40
9820
2320005530
บัณฑิตวิทยาลัย (เอเชียตะวันออกฯ)
11,590.80
9820
2320005531
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ (ธุรกิจเทคโนโล
15,454.40
9820
2320005532
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ (การจัดการพลัง
3,863.60
9820
2320005533
บัณฑิตวิทยาลัย (ยุโรปศึกษา)
3,863.60
9820
2320005534
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ (รัสเซียศึกษา)
15,454.40

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2218-3501, แฟกซ์ 0-2218-3522, E-mail address : grad@chula.ac.th