ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2556  เวลา 16.50 น.


ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551
เกี่ยวกับหลักสูตร

1. คุณสมบัติของคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

ประเภทคณาจารย์
ป.โท
ป.เอก
1. อาจารย์ประจำหลักสูตร อ.ประจำ 5 คน  (3 ใน 5 ต้องเป็น อ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อ.ประจำ+ ป.เอก / รศ. 3 คน อ.ประจำ+ ป.เอก / ศ. 3 คน

2.โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต
ป.โท
ป.เอก
แผน ก
แผน ข
แบบ 1
แบบ 2
แบบ ก 1
แบบ  ก 2
แบบ 1.1
แบบ 1.2
แบบ 2.1
แบบ  2.2
รายวิชา
-
12
30 - 33
-
-
12
24
วิทยานิพนธ์
36
12
-
48
72
36
48
การค้นคว้าอิสระ
-
-
3 - 6
-
-
-
-
หน่วยกิตรวม
36
36
36
48
72
48
72

3.การปรับปรุงหลักสูตร

      ให้คณะ กก.บริหารหลักสูตรจัดให้มีการประเมินและปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี

4.หลักสูตรแบบต่อเนื่อง

      ลักษณะของหลักสูตรแบบต่อเนื่อง
  1.  หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตที่ใช้ชื่อสาขาวิชาเดียวกัน  มีรายวิชาส่วนใหญ่ร่วมกัน  และมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรชุดเดียวกัน (ข้อบังคับจุฬาฯ ข้อ 4)
  2.  มีโครงสร้างของหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตทั้งแบบ 1.1  แบบ 1.2  แบบ 2.1 และแบบ 2.2  แต่โครงสร้างของหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตให้มีเฉพาะ แผน ก. ทั้งแบบ ก 1 และ แบบ ก 2 (ข้อบังคับจุฬาฯ ข้อ 27)
  3.  มีผลงานหรือแสดงศักยภาพที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน CU-CQA (ประกาศจุฬาฯ 2551)

      การเข้าสู่หลักสูตรแบบต่อเนื่อง
  1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณาเห็นชอบ  (ประกาศจุฬาฯ 2551)
  2. ส่งเรื่องให้บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย พิจารณากลั่นกรอง  (ประกาศจุฬาฯ 2551) พร้อมเอกสารดังนี้ :-
     - โครงสร้างหลักสูตร
     - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
     - ผลการประเมินหลักสูตรตามระบบ CU-CQA
       ทั้งนี้  ให้ระบุภาคการศึกษาและปีการศึกษาที่จะเริ่มใช้หลักสูตรแบบต่อเนื่อง
  3. เสนออธิการบดีอนุมัติ และจัดทำประกาศ (ประกาศจุฬาฯ 2551)บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
กลุ่มภารกิจคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการ โทร. 0-2218-3529, 0-2218-3530 กด 32

| กลับไปยังหน้าแรก |


บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 0-22183501, แฟกซ์ 0-22183522, E-mail address : grad@chula.ac.th