ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560

Admin 2018-08-06 2581

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561

กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561

***หากหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบ/วันประกาศผลต่างๆ ให้หลักสูตรแจ้งผู้สมัครโดยตรง***


>> สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร <<

Link  ไปที่ https://www.register.gradchula.com/apply/register


>> เข้าสู่ระบบรับสมัครเข้าศึกษา <<

Link  ไปที่ https://www.register.gradchula.com/login