• ประกาศและกำหนดการต่างๆ
  กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปี 2557
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ภาควิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2557
  อัตราค่าเล่าเรียนนิสิตบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557
  เข้าสู่ ระบบการรับสมัคร เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2557
  เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป
  คำร้องทั่วไปเกี่ยวกับงานรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
  ประกาศเรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร ปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต
• การสอบภาษาอังกฤษและภาษาไทย
  ลงทะเบียนสมัครสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP)
  ตารางวันสอบภาษาอังกฤษ - ไทย (ของศูนย์ทดสอบฯ)
  กำหนดการสอบและรับสมัคร CU-TEP
  กำหนดการสอบ CU-SET

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-2183704-6


Copyright©2007 Graduate School, Chulalongkorn University. All rights reserved.
Graduate School Chulalongkorn University  254 Phayathai Rd., Phatumwan Bangkok, 10330 Thailand
Tel. 0-22183502, Fax.0-22183506, E-mail address : grad@chula.ac.th