ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557
***หากหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบ/วันประกาศผลต่างๆ ให้หลักสูตรแจ้งผู้สมัครโดยตรง***

Open บัณฑิตวิทยาลัย (สหสาขาวิชา)    
Open คณะวิศวกรรมศาสตร์    
Open คณะอักษรศาสตร์
Open คณะวิทยาศาสตร์    
Open คณะรัฐศาสตร์    
Open คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
Open คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี    
Open คณะนิเทศศาสตร์ 
Open คณะเศรษฐศาสตร์   
Open คณะแพทยศาสตร์    
Open คณะสัตวแพทยศาสตร์    
Open คณะทันตแพทยศาสตร์ 
Open คณะเภสัชศาสตร์    
Open คณะนิติศาสตร์    
Open คณะศิลปกรรมศาสตร์    
Open คณะพยาบาลศาสตร์            
Open คณะสหเวชศาสตร์          
Open คณะจิตวิทยา          
Open คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา         
Open วิทยาลัยประชากรศาสตร์            
Open คณะครุศาสตร์            
Open วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข         
Open หนังสือรับรอง             

| กลับไปยังหน้าแรก |


Copyright©2009 Graduate School, Chulalongkorn University. All rights reserved.
Graduate School Chulalongkorn University     254 Phayathai Rd., Phatumwan Bangkok, 10330 Thailand
Tel. 0-22183501, Fax.0-22183506, E-mail address : grad@chula.ac.th